امیرعباس ایزدپناه

خانه /امیرعباس ایزدپناه
اميرعباس ايزدپناه
نام و نام خانوادگی امیرعباس ایزدپناه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 شیمی و مهندسی شیمی ایران 42 (1402) 307-318
2
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY 51 (2022) 400-423
3
Journal of Applied Membrane Science and Technology 26 (2022) 13
4
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 132 (2021) 104119
5
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 66 (2021) 17
6
Journal of Environmental Chemical Engineering 9 (2021) 12
7
Applied Petrochemical Research 11 (2021) 12
8 شیمی و مهندسی شیمی ایران 39 (1399) 197-210
9
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 162 (2020) 62-73
10 فرآیند نو 69 (1399) 52-66
11 فرآیند نو 65 (1398) 13
12
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY (2019) ،
13
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY (2019) 161،170
14
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology (2019) 92،111
15
Natural Resources Research (2019) 1،9
16
Applied Petrochemical Research (2019) 77،90
17
ENERGY & FUELS (2019) ،
18
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2019) ،
19
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology (2019) 63،81
20
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY (2019) 1461،1487
21
MATERIALS RESEARCH EXPRESS (2018) ،
22
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2018) 1،12
23
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE (2018) 365، 376
24
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA (2018) 1675،1681
25
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology (2017) 69،84
26
Journal of Water Process Engineering (2017) 81،95
27
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA (2017) 10،20
28
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA (2017) 1،10
29
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2017) 1،11
30
FLUID PHASE EQUILIBRIA (2016) 38،46
31 پژوهش نفت (1394) ،
32
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION (2015) ،
33
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS (2015) 251،263
34
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology (2015) 43،56
35
JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS (2014) 219،229
36
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 193،200
37 پژوهش نفت (1392) 68،77
38 فرآیند نو (1392) 5،18
39
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE (2013) 152،159