مشخصات پژوهش

خانه /تحلیل رضایتمندی مردم از کیفیت ...
عنوان تحلیل رضایتمندی مردم از کیفیت پارک های شهری گردشگرپذیر در شهرهای کوچک، نمونه مطالعه پارک سرچشمه شهر خوانسار
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها رضایت از خدمات، پارک شهری، پارک گردشگری، فضای سبز، شهر خوانسار
چکیده اگرچه فضاهای سبز و عناصر طبیعی، خصلت اصلی پارک های شهری است اما امروزه خدمات گسترده تری از آنها انتظار می رود چنانکه برخی پارک ها به سبب خدماتی که ارائه می دهند به عنوان جاذبه ای گردشگری نیز قلمداد می شوند. از همین رو، در پژوهش حاضر، پارک سرچشمه در شهر خوانسار به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردیده و به ارزیابی رضایتمندی مردم از خدمات این پارک پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی است. پس از اعتبارسنجی روایی و پایایی سوالات پرسشنامه، تعداد 400 پرسشنامه در میان مراجعه کنندگان و افراد آشنا به پارک سرچشمه توزیع شده است. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها در نرم-افزار SPSS وارد شده و به کمک مدل تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندمتغیره خطی مورد تحلیل قرار گرفته اند. خروجی مدل تحلیل عاملی نشان می دهد 50 شاخص موثر بر کیفیت پارک های شهری در 9 عامل شامل «سرزندگی»، «خدمات پایه»، «آرامش و فرح-بخشی»، «منحصر به فردی»، «مأمن خانوادگی»، «مدیریت و نگهداری»، «محرک پویایی»، «تسهیلات مکمل» و «زیست بوم طبیعی» دسته بندی می شوند. همچنین خروجی مدل رگرسیون چندمتغیره خطی نشان می دهد عوامل خدمات پایه و مأمن خانوادگی بیشترین تاثیر را بر رضایت مراجعه کنندگان به پارک های شهری دارند.
پژوهشگران محمدرضا حقی (نفر اول)، احسان حیدرزاده (نفر دوم)