مشخصات پژوهش

خانه /پروژه انجام مطالعات پژوهشی و ...
عنوان پروژه انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری ها در جهت بهینه سازی فرآیند های تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان نوروز-بررسی داده های تولید و چاه آزمایی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها میدان نوروز-داده های تولید-چاه آزمایی
چکیده از جمله فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این مرحله از پژوهش، بررسی اطلاعات مربوط به آزمون های چاه آزمایی رایج مخازن نفتی، پیمایش ته چاهی ، ابزار تولید ، نمودارگیری تولید و ابزار نمونه گیری می-باشد. هریک از این آزمون ها به منظور بررسی ویژگی های مشخصی از چاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. داده ها شامل اطلاعاتی از جمله دبی تولید سیالات مختلف و مقدار تولید هرکدام، گزارش ماهانه مربوط به بازرسی چوک ها، زمان تعویض چوک ها و بسته شدن چاه، معرفی آزمون های چاه آزمایی و همچنین تجهیزات نمودارگیری می باشد. این اطلاعات به دو دسته داده های موجود و داده های ناقص و یا ناموجود تقسیم شده اند. در گزارش های بررسی شده اطلاعات مربوط به آزمون های انجام شده بر روی چاه های 1 تا 15 در اختیار است و مشخص گردیده که هریک از آنها در کدامیک از چاه ها انجام شده است. بر طبق نتایج به دست آمده آزمون ساخت فشار در 14 چاه، آزمون تخلیه فشار در 9 چاه، آزمون دبی چندگانه در 4 چاه، آزمون گذرا در 12 چاه، آزمون ساقه مته در 7 چاه و آزمون جداکننده در 4 چاه انجام شده اند. این نتایج آماری در متن گزارش و در قالب نمودار نشان داده شده است. در رابطه با مقادیر تولیدی نفت، گاز و آب در چا های 2 تا 32، نتایج نشان می دهند که بیشترین حجم نفت تولیدی و گاز تولیدی از چاه NR-10 در سال 1983 به دست آمده اند. حداکثر حجم آب تولیدی نیز مربوط به چاه NR-25 در سال 2007 می باشد. گزارش هایی از فوران نفت در سال 1371-1370 در این میدان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که بیشترین مقدار تولید بدون کنترل نفت در چاه شماره 6 (سکو 5) و طی 924 روز فوران چاه با دبی STB/D 8000 برابر با MMSTB39/7 بوده است. داده های خام چاه پیمایی تولید تنها در دو چاه 28 و 31 مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج آزمون های مختلف بر روی آنها در دو مقیاس 200 و 1000 گزارش شده است.
پژوهشگران رضا آذین (نفر اول)، علی رنجبر (همکار)، شهریار عصفوری (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت نفت فلات قاره ایران
زمان شروع طرح 1399-06-31
زمان خاتمه طرح 1400-10-19
مدت‌زمان مصوب 4
فایل پوستر دانلود