مشخصات پژوهش

خانه /جداسازی و تخلیص اسیدهای چرب ...
عنوان جداسازی و تخلیص اسیدهای چرب غیراشباع عملگرا از گونه های هتروتروف شیزوکتریوم و فائوداکتیلیوم به منظور تولید روغن امگا
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها اسیدهای چرب غیراشباع،شیزوکتریوم ،فائوداکتیلیوم، خلیج فارس،جداسازی سویه دریایی
چکیده ریز جلبکها کاربردهای متنوعی از جمله تولید رنگدانه های خوراکی، اسید های چرب، آنتی اکسیدان، پلی ساکارید ، پروتئین ها ومواد مختلف زیست فعال می باشند. در این گزارش ریز جلبکها به دلیل ترکیب و طیف مناسب اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره مورد توجه قرار گرفته است. از این ریزجلبک در تولید اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 برای تغذیه انسان، دام و آبزیان استفاده می شود. دو سویه برای تولید امگا که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته کهدارای کارکرد فتوتروفی و هتروتروفی بودند مورد آزمون قرار گرفتند. گونه اول دیاتومه tricornutum Phaeodactylum بود که بعنوان منبعی برای تولید امگا و رنگدانه فوکوزانتین بود که کشت و پرورش و بهینه سازی شد و جنس .sp Aurantiochytrium که از جنگلهای مانگروی سواحل خلیج فارس استان بوشهر جدا سازی و شناسایی مولکولی سویه که بر اساس داده های بانک ژن جهانی مستند سازی و تاثیر عوامل بیرونی بر تولید امگا با چندین تیمار فیزیکو شیمیایی و با فیتوهورمونها نیزآزمونهای متعددی انجام شده زیرا این گروه القا کنندها می توانند رشد ریزجلبکها را بهبود داده و بیوسنتز متابولیتها را تقویت کرده و توانایی ریزجلبک ها برای تولید و افزایش متابولیت هایی مثل اسید چرب را بهبود بخشند و در جهت بهینه سازی تولید ریز جلبکها بعنوان منابع تغذیه ای سودمند برای آبزیان مورد استفاده قرار بگیرند. برای دیاتومه فائو داکتلیوم مقیایس بزرگ در استخرهای باز و انواع فتوبیو راکتور ها در حالت های مختلف و تحت تیمارهای مختلف افزایش مقیاس انجام شده و نشان از مستعد بودن این سویه برای کشت انبوه دارد. برای سویه اورانتو کتریوم نیز کلیه رفتارهای تحت تیمارهای مختلف مورد آزمون و بهینه سازی قرار گرفته است. برخی از تیمار های فیتو هورمونی تاثیر افزیشی بر مقادیر روغن امگا در بیومس تیمارها داشتند. آنالیز اسید های چرب هر دو گونه نشان از قابلیت تولید اسید های چرب غیر اشباع داشته و اینکه تیمارهای هورمونی توانسته ظرفیتهای مختلفی از اسید های چرب را تولید نمایید. مقادیر روغن تولیدی توسط دستگاه سوکسوله استخراج و به گاز کروماتوگرافی تزریق و ترکیب اسیدهای چرب روغن تولیدی درصد روغن تولیدی از بین اسیدهای چرب بدست آمده از سویه اورانتوکتریوم حدود 25 درصد اسیدچرب اشباع )SFA )و حدود 63 درصد اسیدچرب غیراشباع ) UFA ) بود و در دیاتومه حدود 35 درصد اسید
پژوهشگران مهدی محمدی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار سازمام مدیریت و برنامه ریزی
زمان شروع طرح 1397-12-28
زمان خاتمه طرح 1401-12-07
مدت‌زمان مصوب 9
فایل پوستر دانلود