مهدی محمدی

خانه /مهدی محمدی
نام و نام خانوادگی مهدی محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / پژوهشکده خلیج فارس / گروه زیست فناوری
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
AQUATIC ECOLOGY 21 (2024) 11
2
POULTRY SCIENCE 103 (2023) 00
3
Nutrition and Food Science 01 (2023) 8
4 علوم و فنون دریایی 21 (1401) 41-54
5
FRONTIERS IN MARINE SCIENCE 1 (2022) 14
6
Revista Mexicana de Ingenieria Quimica 22 (2022) 12
7
Oceanologica Acta 41 (2022) 9
8 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 18 (1401) 23
9
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION 1 (2022) 17
10 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 9 (1400) 24
11
Biologia - Section Botany 77 (2022) 11
12
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 4 (2021) 11
13
Fish and Shellfish Immunology 119 (2021) 84-95
14
EGYPTIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE 52 (2021) 31-37
15
Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science 71 (2021) 12
16 دنیای میکروب ها (1399) 6،20
17 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی هفتم (1398) 16
18 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (1398) ،
19 مدیریت بیابان (1398) 133،148
20 علوم غذایی و تغذیه (1398) 25،38
21 علوم و فنون دریایی 2 (1397) 7
22 بوم شناسی آبزیان 8 (1397) 74-84
23 مدیریت بیابان (1397) 51،64
24
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS (2018) 1،18
25 پژوهشهای جانوری (1396) ،
26
International Journal of Environmental Studies (2017) 1،14
27
Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science (2017) 363،373
28 محیط زیست جانوری (1395) 127،136
29 زیست شناسی دریا (1395) 61،75
30
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS (2016) 1،8
31 پژوهش های محیط زیست 11 (1394) 12
32 علوم و فنون دریایی (1394) 1،12
33
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 186 (2014) 11
34 پژوهشهای جانوری 1 (1393) 9
35
Environmental Studies of Persian Gulf 2 (2014) 9
36
EnvironmentAsia (2014) 104،111
37
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS (2014) 343،355
38
Environmental Studies of Persian Gulf 1 (2013) 12
39 اکوبیولوژی تالاب 15 (1392) 10
40
Transactions of the SAEST (Society for Advancement of Electrochemical Science and Technology) 1 (2013) 5
41 علوم و فنون دریایی (1392) 1،11
42 علوم و فنون شیلات 1 (1391) 11
43
British Food Journal (2013) 789،795
44 علوم و فنون دریایی (1391) 29،37
45
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2013) 232240
46 علوم و فنون دریایی 3 (1391) 8
47
Iranian Journal of Fisheries Sciences 12 (2012) 9
48 شیلات 3 (1391) 257-269
49
African Journal of Biotechnology (2012) 9230،9234
50 اقیانوس شناسی 7 (1390) 8
51
GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH 1 (2011) 6
52
Water, Air, and Soil Pollution: Focus 223 (2011) 10
53 اقیانوس شناسی 5 (1390) 9
54 محیط زیست جانوری 1 (1390) 8
55 اقیانوس شناسی (1390) 15،21
56 علوم و فنون دریایی 4 (1389) 11
57
African Journal of Biotechnology (2011) 1،5
58 اقیانوس شناسی 9 (1389) ،