مشخصات پژوهش

خانه /بررسی عددی تاثیر پارامترهای ...
عنوان بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی موج شکن شناور در حالت تک و دو ردیفه بر عملکرد هیدرودینامیکی آن
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ضریب انتقال موج، پارامترهای هندسی، عملگرهای دامنه پاسخ، سیستم مهاربند، ANSYS AQWA، موجشکن
چکیده در زمینه طراحی بنادر یا حفاظت از سازه های دریایی، یکی از موارد مورد توجه، پیش بینی عملکرد موج-شکن ها در برابر امواج تابشی می باشد. گونه ای از موج شکن ها که امروزه علاوه بر قابلیت نصب سریع، جابه-جایی و استفاده مجدد در مناطقی با شرایط مشابه، ارتباط آبی بین فضای حفاظت شده و آب های آزاد را حفظ می کند، موج شکن شناور می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد موج شکن های شناور، پارامترهای هندسی مقطع موج شکن شناور می باشد. در این تحقیق، بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی مقطع موج شکن شناور مستطیلی در حالت تک ردیفه و دو ردیفه بر عملکرد هیدرودینامیکی آن و ضریب انتقال موج در مدل عددی ANSYS-AQWA برای پریودهای موج در بازه 3 تا 7 ثانیه مورد بررسی قرار گرفته است. برای صحت سنجی، نتایج مدل عددی حاضر با نتایج آزمایشگاهی Ji Deng و همکاران در سال(2019) مقایسه شد که از تطابق خوبی برخوردار بود. نتایج نشان داد که استفاده از موج-شکن شناور مستطیلی با نسبت ارتفاع سازه به عرض سازه در محدوده 35/0 تا 45/0 ، بهترین عملکرد را دارد و همچنین افزایش جرم سازه در مقابل موج های با پریود کوتاه، باعث بهبود عملکرد و کاهش نیروهای وارده بر کابل مهاری می شود و در حالیکه در مواجه با موج های با پریود بلند، کاهش جرم سازه باعث بهبود عملکرد موج شکن شناور مستطیلی می شود.
پژوهشگران سامان یوسفی (نفر اول)، امین محمودی (نفر دوم)، سجاد حاجی زاده (نفر سوم)