سجاد حاجی زاده

خانه /سجاد حاجی زاده
سجاد حاجي زاده
نام و نام خانوادگی سجاد حاجی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی دریا
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی دریا
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دریا فنون دوره 10- شماره 4 (1402) 71-84
2
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 25 (2024) 4-21
3 مهندسی دریا 19 (1402) 9 - 15
4 مهندسی دریا 39 (1402) 153-168
5 مهندسی دریا 19 (1402) 35-49
6 مهندسی شناورهای تندرو 61 (1401) 52-60
7 مهندسی دریا 36 (1401) 167-182
8 مهندسی دریا 36 (1401) 55-68
9 مهندسی دریا 35 (1401) 141-150
10 مهندسی شناورهای تندرو 60 (1401) 17-25
11 مهندسی شناورهای تندرو دوره 18، شماره 54 (1399) 4-12
12
Transactions of the Royal Institution of Naval Architects Part B: InternationalJournal of Small Craft Technology (2019) ،
13
OCEAN ENGINEERING (2019) ،
14 مهندسی شناورهای تندرو (1397) ،
15
Scientia Iranica (2017) ،
16
Brodogradnja (2016) 85،100
17 Scientia Iranica (2016) ،
18 مهندسی دریا (1394) ،
19 مهندسی مکانیک مدرس (1394) ،