مشخصات پژوهش

خانه /طراحی سیستم خبره جهت ارزشیابی ...
عنوان طراحی سیستم خبره جهت ارزشیابی در آموزش مجازی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها :سیستم استنتاج فازی، ارزشیابی، آموزش مجازی
چکیده ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ابزاری مناسب و اثربخش برای دستیابی به اهداف آموزشی تلقی میشود که با بهکارگیری آن میتوان میزان کارایی برنامهها و تحقق اهداف را سنجید و بر اساس آن برنامهها را به منظور بهبود آنها تقویت یا ترمیم کرد یا آنها را تغییر داد. در آموزش مجازی مدارس، دانشگاهها و موسسات آموزشی ارزشیابی در فضای مجازی مسالهای مهم برای اساتید و دبیران است. در این پژوهش، راهکارها و چالشهای ارزشیابی مجازی مورد بررسی قرار میگیرد با استفاده از نظرات خبرگان حوزه آموزشسیستم استنتاج فازی بهمنظور ارزشیابی از دانشآموزان و دانشجویان در آموزش مجازی طراحیشده است. بامرور ادبیات موضوع و نظرات کارشناسان پارامترها و متغیرهای موثر بر ارزشیابی مجازی، شناسایی شده اند. نمرات سهگانه نمرات مستمر، پایانی و نهایی سه متغیر ورودی و نمرات نهایی آنها خروجی سیستم فازی هستند. برای محاسبه نمرات نهایی عالوه بر نمرات، از پایگاه دانش ایجادشده از نظرات خبرگان، استفاده شده است
پژوهشگران غضنفر (حامد) جباری (نفر اول)، احمد قربان پور (نفر دوم)