مشخصات پژوهش

خانه /بررسی اثر اسانس و موسیلاژهای ...
عنوان بررسی اثر اسانس و موسیلاژهای گیاهی بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها اسفرزه، آویشن، آنتوسیانین، زنیان، کتان
چکیده میوه توت فرنگی پس از برداشت به دلیل تنفس شدید، بافت لطیف، میزان آب فراوان و حساسیت زیاد به عوامل بیماری زا، حساس و فسادپذیر بوده و به همین دلیل عمر انبارمانی کوتاهی دارد. این مطالعه به منظور بررسی اثر پوشش های خوراکی موسیلاژ و اسانس های گیاهی بر افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت میوه توت فرنگی رقم پاروس در مدت 12 روز نگهداری در انباری با دمای 4 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±75 درصد، طراحی و اجرا شد. اثر اسانس های آویشن، زنیان و موسیلاژ های اسفرزه و کتان و ترکیب آن ها با یکدیگر، جهت پوشش دار نمودن میوه توت فرنگی استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا و پارامترهایی مانند درصد پوسیدگی، سفتی بافت میوه، اسکوربیک اسید، مواد جامد محلول کل (TSS)، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA) و اسیدیته (pH) آب میوه 4، 8 و 12 روز پس از انبارمانی اندازه-گیری شد. براساس نتایج با پیشرفت زمان انبارداری در پارامترهایی مانند ویتامین ث، TA، سفتی بافت و آنتوسیانین روند کاهشی و در درصد پوسیدگی و pH آب میوه روندی افزایشی داشتند. به طور کلی تیمار های پوششی موسیلاژ و اسانس به تنهایی یا ترکیب با یکدیگر برای نگهداری و پس از برداشت توت فرنگی رقم پاروس مناسب می باشد. تیمار ترکیبی اسفرزه به همراه اسانس های آویشن و زنیان با داشتن بیش ترین تاثیر بر خصوصیات کمی و کیفی میوه های توت فرنگی در این پژوهش به عنوان تیمارهای برتر معرفی می گردد.
پژوهشگران عزیز رضایی (نفر اول)، رحیم نیکخواه (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)