مشخصات پژوهش

خانه /تاثیر کاربرد برگی پوترسین و ...
عنوان تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر عملکرد کیفی توت فرنگی واریته کاماروسا در کشت بدون خاک
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها توت فرنگی، پوترسین، اسید هیومیک، کیفیت میوه
چکیده هدف از این مطالعه بررسی اثر محلول پاشی پوترسین و اسید هیومیک بر صفات کیفی توت فرنگی در کشت بدون خاک بود. آزمایش به صورت فاکتوریل با دو عامل پوترسین درپنج سطح صفر، 5/0 ،1 ،2 و 3 میلی مولار و اسید هیومیک در چهار سطح صفر، 10 ،20 و 40 میلی گرم بر لیتر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 20 تیمار و 3 تکرار (بلوک) و هر تکرار شامل 2 گلدان به عنوان دو مشاهده ( هر گلدان حاوی یک بوته) و در مجموع با 120 بوته اجرا شد. محلول پاشی برگی در پنج نوبت (سه و پنج هفته پس از کاشت نشاء، شروع گلدهی و هفته اول و سوم پس از میوه دهی) انجام شد. نتایج نشان داد که محلول پاشی پوترسین موجب افزایش معنی دار کل مواد جامد محلول و اسید هیومیک نیز موجب کاهش غیر معنی دار اسیدیته قابل تیتراسیون در میوه شد. چنان چه اسید هیومیک در غلظت بالاتر و یا به طور عمده در دوران رشد رویشی استفاده شود ممکن است در بهبود ویژگیهای کیفی گوناگون میوه توت فرنگی مؤثرتر باشد.
پژوهشگران سحر اشعری (نفر اول)، ساسان راستگو (نفر دوم)، ملک حسین شهریاری (نفر سوم)، محمدامین کهن مو (نفر چهارم)