مشخصات پژوهش

خانه /بررسی بیماریزایی قارچ ...
عنوان بررسی بیماریزایی قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. بر لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Beauveria bassiana ، سوسک شیره خوار، خرما، کنترل بیولوژیک
چکیده کی از آفات مهم پس از برداشت خرما در Carpophilus hemipterus سوسک شیره خوار خرما برای کنترل بیولوژیک آفت استفاده شد. Beauveria bassiana استان بوشهر می باشد. در این مطالعه از قارچ سوسپانسیون اسپور قارچ در چهار غلظت مختلف تهیه و پس از تماس قارچ با حشره، مرگ و میر حشرات کامل و 3 پس از 15 روز و در تمامی × لاروها در زمانهای مختلف بررسی گردید. نتایج نشان داد کاربرد قارچ در غلظت 108 غلظتها پس از یک هفته بیشترین میزان مرگ و میر را به ترتیب در حشره کامل ( 30 درصد) و لارو ( 100 درصد) در پی داشت.
پژوهشگران فاطمه جمالی (نفر اول)، فریبا سهرابی (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)