مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ...
عنوان بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه موردی: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Organization Culture,Information andCommunication Technology, Stability and Integration , National South Oil Company
چکیده ظرفیت سازمان ها باید جهت به کار گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. این مطالعه به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می پردازد. به همین دلیل، تعداد 330 پرسش نامه تهیه و بین کارمندان و کارگران شرکت توزیع شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که بین مولفه های ثبات و یکپارچه سازی، انطباق پذیری در سازمان، رسالت سازمان، درگیر شدن در سازمان و به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. لذا سازمان از طریق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزیه و تحلیل آن و خلق ارزش های مناسب در حمایت از فرهنگ مطلوب می تواند در راستای به کار گیری مؤثر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نقش مهمی را ایفا نماید.
پژوهشگران عبدالکریم حسین پور (نفر اول)، محمد ریحانی (نفر دوم)