مشخصات پژوهش

خانه /بررسی اثر کشندگی قارچ ...
عنوان بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Sap beetle, biological control, entomopathogenic fungi
چکیده قارچ metarhizium anisoliae یکی از مهمترین قارچهای بیماریزای حشرات به شمار می رود که می تواند به منظور کنترل بیولوژیک بسیاری از آفات انباری مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق از جدایه Iran 1018C قارچ M. anisopliae برای کنترل لارو سن 4 و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما استفاده شد.
پژوهشگران فاطمه جمالی (نفر اول)، فریبا سهرابی (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)