مشخصات پژوهش

خانه /حساسیت‏ سنجی پارامترهای مؤثر ...
عنوان حساسیت‏ سنجی پارامترهای مؤثر بر ضریب بازیابی در تزریق آب با شوری کم
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها ازدیاد برداشت نفت، تزریق آب با شوری کم، شوری آب تزریقی، حساسیت‏سنجی، ضریب بازیابی
چکیده افزایش نیازهای روزمره بشر به منابع هیدروکربوری جهت تأمین انرژی از یک طرف و کاهش ذخایر قابل تولید از طرف دیگر، تلاش جهت استفاده از روش‏های ازدیاد برداشت جهت افزایش منابع قابل تولید را امری اجتناب‏ناپذیر ساخته است. بنابراین پژوهش در زمینه روش‏های ازدیاد برداشت، نوع و نحوه تزریق سیال مناسب به منظور تولید بیشتر از مخازن نفتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تزریق آب با شوری کم یا تزریق آب هوشمند یکی از روش‏های نوین ازدیاد برداشت است که مبنای آن بهینه‏سازی و کنترل غلظت یون‏ها و تعیین میزان بهینه‏ی کاهش شوری آب تزریقی جهت افزایش میزان بازیابی نفت می‏باشد. از مزایای استفاده از آب رقیق نسبت به آب شور به عنوان یک سیال ازدیاد برداشت می‏توان به ضریب بازیابی بیشتر، نسبت برش آب کمتر، میان‏شکنی دیرتر، قابلیت استفاده در مخازن کربناته، تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از نفت‏دوست به سمت آب‏دوست و کاهش میزان اشباع نفت باقیمانده اشاره کرد. در این مقاله، با استفاده از شبیه‏ساز ECLIPSE 100 حالت‏ها و سناریوهای مختلف تزریق آب رقیق و آب شور شبیه‏سازی و با هم مقایسه می‏شوند و همچنین میزان تأثیر شوری آب تزریقی در حالت‏های ثانویه و ثالثیه، میزان و مدت زمان تزریق آب با شوری کم، ضخامت و شیب مخزن بر ضریب بازیابی بررسی می‏شود. نتایج شبیه‏سازی نشان می‏دهد تزریق آب رقیق، ضریب بازیابی بیشتری نسبت به آب شور دارد و در میان پارامترهای بررسی شده، میزان شوری آب بیشترین تأثیر را دارد.
پژوهشگران محمد تقی رضایی (نفر اول)، محمود رضا جزایری نوش آبادی (نفر دوم)، شهریار عصفوری (نفر سوم)، رضا آذین (نفر چهارم)