مشخصات پژوهش

خانه /ارائه رابطه تجربی جدید برای ...
عنوان ارائه رابطه تجربی جدید برای پیش بینی فشار نقطه شبنم
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها فشار نقطه شبنم، گاز میعانی، رابطه تجربی
چکیده فشار نقطه شبنم یکی از پارامترهای کلیدی در نمودارهای فازی مخازن گاز میعانی است. تعیین فشار نقطه شبنم به منظور ارزیابی دقیق عملکرد مخازن گاز میعانی و خصوصیات آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین رابطه ایی برای تخمین هرچه بهتر فشار نقطه شبنم، به بررسی سه رابطه تجربی نمت و کندی، الشارکوی و شوکیر، که تابعی از ترکیبات هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی, خواص جزء پلاس و دمای مخزن می باشند، پرداخته شده است. سپس با استفاده از نتایج حاصل از محاسبات الشارکوی و شوکیر، رابطه-ای جهت تخمین فشار نقطه شبنم توسعه داده شده است، که نتایج حاصل از این رابطه باعث بهبود 11% نتایج حاصل از محاسبات بهترین رابطه تجربی یعنی رابطه تجربی شوکیر شده است. برای این منظور از 131 داده مربوط به مخازن گاز میعانی که برگرفته از منابع مختلف می باشند، بهره گرفته شده است.
پژوهشگران زینب زارعی (نفر اول)، محمد محمدی باغملایی (نفر دوم)، رضا آذین (نفر سوم)، شهریار عصفوری (نفر چهارم)