مشخصات پژوهش

خانه /آیا نتایج مدل چاه رایج برای ...
عنوان آیا نتایج مدل چاه رایج برای مخازن گاز میعانی قابل اعتماد است؟
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها مخازن گاز میعانی، مدل چاه، شبیه سازی، مخازن زیراشباع، مخازن اشباع
چکیده برای بیان کردن اثر چاه در مخازن گاز میعانی از یک مدل چاه استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دقت مدل چاه رایج برای مخازن گاز میعانی به میزان اشباع مایع اطراف چاه وابسته است و همچنین میزان اشباع مایع به شدت به اندازه سلول بستگی دارد، از این رو برای تخمینی صحیح از نتایج بدست آمده از مدل رایج چاه نیاز است که اندازه سلول ها در اطراف چاه بسیار کوچک باشد. از طرفی اگر در شبکه کارتزین اندازه ی سلول ها بسیار کوچک باشند، زمان بسیار زیادی صرف شبیه سازی می شود. از این رو، شبکه کارتزین و مدل شعاعی معادلش که دارای سطح ریزش یکسانی هستند با نرم افزار ECLIPSE100 شبیه سازی شده اند. مدل شعاعی این امکان را فراهم می سازد تا با یک شبکه بندی لگاریتمی که اندازه ی شبکه های اطراف چاه ریزتر از اندازه ی شبکه-های دورتر است، پدیده های اطراف چاه را به خوبی مشاهده کرد. نتایج نشان می دهد که در مخازن زیراشباع دبی تولیدی گاز و فشار ته چاهی حاصل از شبکه کارتزین تطابق خوبی با مدل شعاعی دارد، اما در مخازن اشباع دبی تولیدی گاز و فشار ته چاهی محاسبه شده با استفاده از شبکه کارتزین با مدل شعاعی متفاوت است و با گذشت زمان و افزایش میعانات در اطراف چاه این تفاوت بیشتر می شود.
پژوهشگران سید جواد سیدی نصوح آباد (نفر اول)، روح اله فاتحی (نفر دوم)، رضا آذین (نفر سوم)