مشخصات پژوهش

خانه /شبیه سازی گرادیان ترکیب در یک ...
عنوان شبیه سازی گرادیان ترکیب در یک مخزن فوق عظیم گاز میعانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها گرادیان ترکیب، مدل ترمودینامیکی، ترمودینامیک برگشت ناپذیر، سیال گاز میعانی، گرادیان دما
چکیده گرادیان ترکیب در مخازن هیدروکربنی به تغییرات تدریجی و پیوسته خواص فیزیکی و شیمیایی سیال مانند ترکیب اجزا، چگالی، گرانروی، نسبت گاز به نفت و مانند آن به عنوان تابعی از مکان، به خصوص نسبت به عمق اطلاق می شود. از اصلی ترین عوامل ایجاد این پدیده می توان به وجود گرادیان فشار و گرادیان دما (در راستای افقی یا عمودی) اشاره نمود. تغییرات خواص ترکیبات سیال اثر قابل توجهی بر محاسبات و مدیریت مخزن و همچنین طراحی فرایندهای پایین دستی دارد. با توجه به اهمیت موضوع کلیه مدلهای ترمودینامیکی در قالب دو گروه ترمودینامیک تعادلی و غیرتعادلی تقسیم بندی گردید. سپس بر اساس الگوریتم های موجود کنترل کیفیت نمونههای یک مخزن فوقعظیم گاز میعانی مورد ارزیابی قرار گرفت و نمونههای سیال معرف مخزن شناسایی گردیدند. پس از آن با استفاده از دادههای میدانی، شبیهسازی ترمودینامیکی انجام و روند گرادیان ترکیب در این مخزن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مد ل ترمودینامیکی همدما پیش بینی دقیق تری از تغییرات ترکیب اجزای مخزن مورد نظر را ارائه می دهد.
پژوهشگران شهریار عصفوری (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، محبوبه کیانی زاخردی (نفر سوم)، سیدعلی موسوی دهقانی (نفر چهارم)