مشخصات پژوهش

خانه /پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات ...
عنوان پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در محلولهای حاوی الکترولیت و الکل با استفاده از مفهوم ترکیب موضعی سیال
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها hydrate, electrolyte, alcohol, model
چکیده در این تحقیق با استفاده از یک مدل ترکیب موضعی اقدام به پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات در محلولهای استفاده شده ?-? حاوی الکترولیت و الکل گردیده است. در مدل ارائه شده برای توصیف رفتار فازی از رویکرد است. بدین منظور برای توصیف فاز بخار از معادله حالت والدراما- پاتل- تجا به همراه قانون اختلاط غیر وابسته به دانسیته و برای توصیف فاز هیدرات از تئوری هیدرات واندروالس و پلتیو استفاده شده است. برای توصیف محلولهای حاوی الکترولیت و معادله مارگولز E-NRTL-NRF همچنین مدل ترکیب موضعی برای توصیف محلولهای حاوی الکل به کار برده شده است. به منظور بررسی دقت مدل پیشنهاد شده در پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات، سیستمهای مختلفی با تشکیل دهندههای هیدرات متفاوت مانند متان، پروپان، دیاکسیدکربن و مخلوطهای گازی مورد استفاده قرار گرفتهاند . نتایج حاصل از مدل ارائه شده و مقایسهی آن با مدلهای قبلی نشان میدهد که مدل پیشنهاد شده توانایی پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات در محلولهای حاوی الکترولیت و الکل را به خوبی دارد.
پژوهشگران رضا غلامی (نفر اول)، شهریار عصفوری (نفر دوم)، رضا آذین (نفر سوم)، محمود مشفقیان (نفر چهارم)