مشخصات پژوهش

خانه /انتخاب راهبرد بهینه برای ...
عنوان انتخاب راهبرد بهینه برای مشخصه سازی سیال گاز میعانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها سیال گاز میهانی، مشخص سازی، گروهبندی، تنظیم مهادل حالت، نر افزار Winprop ،
چکیده شناخت صحیح رفتار فازی سیال مخزن یکی از وظایف بنیادی مهندسین مخازن در راستای مدیریت و توسعه بهین آن میباشد. دستیابی ب این مهم از طریق پیشبینیهای مهادلات حالعت امکعان پعییر معی باشعد. بعدین منظور، مشخص سازی سیال مرحل ای اساسی در تهیین رفتار فازی سیال ب حساب میآید. از ایعن دیعدگاه، در این مقال نمون ای از سیال گاز میهانی یکی از میادین عظیم خاورمیان با استفاده از نعر افعزار Winprop معورد بررسی قرار گرفت است. ابتدا نمون مورد نظر از میان بیش از 05 نمون موجعود و از طریعق الگعوریتم یکچار ع کنترل کیفیت انتخاب گردیده و سچس سناریوهای مختلفی برای تنظیم مهادل حالت مورد استفاده پیادهسعازی شده است. برای محاسب خواص بحرانی و ضریب بیمرکزی جزء برش جمهی، ترکیعب هعای متهعددی از روابع موجود در نر افزار آزمایش و بهترین گروه رواب تجربی انتخاب گردید. فرایند تنظیم پارامترهای مهادل حالعت با استفاده از دادههای تجربی حاصل از تستهای CVD و CCE با هدف کمینع سعازی مجمعوم مربهعات خ عا صورت گرفت. ت ابق مناسبی میان دادههای تجربی و دادههعای حاصعل از پعیش بینعی مهادلع حالعت بعا روش مشخص سازی پیشنهادی حاصل گردیده است.
پژوهشگران محبوبه کیانی زاخردی (نفر اول)، شهریار عصفوری (نفر دوم)، رضا آذین (نفر سوم)