مشخصات پژوهش

خانه /تعیین شرایط بهینه نمونه گیری ...
عنوان تعیین شرایط بهینه نمونه گیری از مخازن گاز میعانی بر اساس روش آماری آزمون و فرض
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها نمونه گیری، کنترل کیفیت، تثبیت شرایط چاه، آزمون فرض آماری
چکیده آماده سازی چاه برای برداشت نمونه سیال صحیح از مراحل مهم و اساسی در مطالعات مخزن به حساب می آید. مناسب ترین زمان برای نمونه گیری پس از رسیدن چاه به شرایط حالت پایا می باشد. در صورتی که تغییرات پارامترهای مؤثری همچون فشار و دمای سرچاهی، فشار و دمای تفکیک کننده، شدت جریان های نفت و گاز و نسبت میعانات گازی تولیدی به گاز در بازه مناسبی قرار داشته باشد، می توان از تثبیت شرایط چاه اطمینان حاصل نمود. در این مطالعه بر اساس روش های آماری به تعیین دامنه نوسانات این پارامترها پرداخته شده است. با انجام مطالعات آماری گسترده و بهره گیری از آزمون فرض خی دو، بیش از 40 نمونه سیال گاز میعانی یکی از مخازن فوق عظیم ایران مورد بررسی و دامنه تغییرات هر پارامتر به طور مجزا تعیین گردید. نشان داده شد که با در دست داشتن محدوه های مناسب، می توان نمونه های موجود را غربالگری نموده و با خارج کردن نمونه هایی با اعتبار پایین از سایر نمونه های معتبر، از انجام آزمایش های پرهزینه بر روی سیال ترکیب مجدد حاصل از این نمونه ها ممانعت به عمل آورد.
پژوهشگران محبوبه کیانی زاخردی (نفر اول)، سیده فاطمه موسوی (نفر دوم)، شهریار عصفوری (نفر سوم)، رضا آذین (نفر چهارم)