مشخصات پژوهش

خانه /ارائه یک مدل ترمودینامیکی ...
عنوان ارائه یک مدل ترمودینامیکی جدید برای توصیف رفتار فازی استخراج پروتئین در نانوسامانه-های میسلی معکوس بر اساس تئوری جذب و معادله حالت
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها میسل معکوس، مدل ترمودینامیکی، استخراج، ضریب توزیع، نانوسامانه
چکیده به منظور توصیف رفتار فازی پروتئین در فرایند استخراج از فاز آبی توسط نانوسامانه های میسلی معکوس یک مدل ترمودینامیکی جدید توسعه داده شد. در این مدل ترمودینامیکی که بر مبنای تئوری جذب می باشد برای نخستین بار از یک معادله حالت برای بیان رفتار غیرایده آل این نانوسامانه ها استفاده گردید. برای ارزیابی توانایی این مدل از داده های آزمایشگاهی ضریب توزیع پروتئین سرم آلبومین گاوی از فاز آبی توسط سامانه های میسلی معکوس کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم برماید استفاده گردید. مقایسه بین داده های آزمایشگاهی و نتایج حاصل از مدل ترمودینامیکی جدید تطابق بسیار خوبی را نشان می دهد. ضمن اینکه انعطاف پذیری این مدل در پیروی از روند تغییرات حاصل از اثر pH و غلظت ماده فعال سطحی بر تعادل فازی نیز در حد بسیار خوبی می باشد.
پژوهشگران شهریار عصفوری (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، طوبی طیبی (نفر سوم)