مشخصات پژوهش

خانه /مدلسازی چوک های سر چاهی یک ...
عنوان مدلسازی چوک های سر چاهی یک میدان گاز میعانی و محاسبه نرخ تولید از هر چاه
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها عملکرد چوک- گاز میعانی- تست جداکننده- شبیهساز
چکیده تقریبا" در همه چاههای گاز میعانی جریان چندفازی رخ میدهد. در این چاهها به منظور کنترل دبی تولیدی یا فشار، چوکهای سطحی نصب میشوند. چوکها با کنترل دبی از مخروطشدگی گاز و آب، تولید ماسه، و اضافه شدن سرعت خوردگی جلوگیری میکنند. هدف از این مقاله ارائه رابطهای مناسب، جهت مدلسازی دقیق عملکرد چوکهای یکی از میادین گاز میعانی ایران است که به یک مهندس بهرهبردار در جهت کنترل تولید گاز، میعانات و پیشبینی عملکرد چاه تحت شرایط مختلف کمک میکند. از آنجا که در میدان مورد مطالعه جریانسنج روی چاههای سکو نصب نگردیده است، لذا نرخ تولید از هر چاه وجود ندارد و تنها مجموع نرخ تولید چاه های هر سکو گزارش شده است که به جهت تحلیل داده های تولید و پیش بینی آینده تولید لازم است نرخ تولید هر چاه تعیین شود. در این مقاله با استفاده از اطلاعات درصد بازشدگی چوکها (به جای اندازه اسمی چوک) و دادههای تست جداکننده، رابطهی درصد بازشدگی و اندازه اسمی چوک به تفکیک چاه به دست آمد. سپس به کمک روابط به دست آمده، دبی جریان گاز و میعانات شبیهسازی شد. علاوه بر آن با استفاده از دادههای تست جداکننده، رابطهی تجربی بدست آمد که بر اساس آن نرخ تولید از فشار جریانی سرچاهی و درصد بازشدگی تخمین زده شد. نتایج نشان میدهد که نرخ تولید پیشبینی شده توسط پایپسیم، نسبت به رابطه ی تجربی مقدار خطای کمتری دارد.
پژوهشگران رباب چاهشوری (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، محمدحسین حیدری سورشجانی (نفر سوم)، شهریار عصفوری (نفر چهارم)، احمد لک (نفر پنجم)