مشخصات پژوهش

خانه /تولید، مشخصه سازی و بررسی ...
عنوان تولید، مشخصه سازی و بررسی تأثیر نانوذرات سیلیکا بر روی ضریب نفوذ گاز در فرایند تزریق امتزاجی کربن دی اکسید
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها نانوذرات سیلیکا، سامانه ی میسلی معکوس، اندازه ی متوسط، تزریق گاز، ضریب نفوذ
چکیده با توجه به گسترش روزافزون کاربرد نانوذرات سیلیکا در صنایع مختلف و اهمیت پایداری و توزیع اندازه ی آن ها در بسیاری از این کاربردها، در این مطالعه نانوذرات سیلیکا توسط ماده ی اولیه ی TEOS در سامانه ی میسلی معکوس ایزواوکتان/1-هگزانول/CTAB/آمونیوم هیدروکسید با 5= woتولید و اندازه ی آن ها توسط پراکنش دینامیک نور تعیین شد. نتایج نشان داد که در این wo سامانه ی مایسلی معکوس پایدار بوده و اندازه ی متوسط و توزیع اندازه ی نانوذرات تولید شده در آن به ترتیب 27.6 و 76-13 نانومتر است. پس از تولید و مشخصه سازی نانوذرات سیلیکا، به منظور بررسی تأثیر این نانوذرات روی الگوی جریان سیال در فرایند تزریق امتزاجی گاز، آزمایش های نفوذ گاز کربن دی اکسید در سه سیستم ایزواوکتان/1-هگزانول، محلول مایسلی معکوس با 5=wo بدون نانوذرات و محلول مایسلی معکوس با 5=wo شامل نانوذرات انجام شد. پس از انجام مدلسازی و حل معادلات نفوذ با شرایط مرزی و اولیه ی معین، نتایج نشان داد که در هر سه سیستم، ضریب نفوذ به صورت نمایی با زمان کاهش می یابد و روندی مشابه کاهش فشار گاز را دنبال می کند. همچنین در حضور نانوذرات، ضریب نفوذ در ابتدای فرایند به دلیل اشغال فضای هسته ی آبی مایسل معکوس توسط نانوذرات کاهش یافت.
پژوهشگران شهریار عصفوری (نفر اول)، مهشید ناطق (نفر دوم)، رضا آذین (نفر سوم)