مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی تاثیر چند گاز بی اثر ...
عنوان ارزیابی تاثیر چند گاز بی اثر هالوژن دار بر محدوده اشتعال پذیری متان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Flammability limit; Halogenated inert gas, Influence of inert gas, Modeling flammable limits.
چکیده یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه ایمنی در صنایع، دانستن محدوده های اشتعال پذیری گازهای مورد استفاده و تغییر دادن آن به محدوده ایمن و غیرقابل اشتعال است. یکی از مناسب ترین راهکارها برای کم کردن محدوده اشتعال پذیری، تزریق گاز بی اثر به مخلوط گازسوختی و هواست. از گذشته های دور مدل های ترمودینامیکی متفاوتی برای پیش بینی حدود اشتعال پذیری و همچنین تأثیر گازهای بی اثر بر این محدوده پیشنهاد داده شده است که این مدل ها بیشتر به بررسی تأثیر N2 و CO2 بر محدوده اشتعال پذیری پرداخته اند. در این پژوهش از 2 مدل موجود برای بررسی تأثیر 3 گاز هالوژن دار بی اثر (CF4، SF6 و C2H2F4) بر محدوده اشتعال پذیری CH4 استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده برای CF4 و SF6، این گازها رفتار مشابه گازهای N2 و CO2 دارند و مقادیر پیش بینی شده هم خوانی خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند. اما گازC2H2F4رفتار متفاوتی دارد و محاسبات برای حد پایین اشتعال پذیری(LEL)نتایج متفاوتی نسبت به داده های آزمایشگاهی نشان داد، اما برای حد بالای اشتعال پذیری(UEL) مدل مورد استفاده نتایج مناسبی داشت.
پژوهشگران یاسین یزدانپناه (نفر اول)، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم)، احمد جامه خورشید (نفر سوم)