پرویز حاجیانی

خانه /پرویز حاجیانی
پرويز حاجياني
نام و نام خانوادگی پرویز حاجیانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه علوم اقتصادی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 راهبرد توسعه سال19 شماره 2 (1402) 8-115
2
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH online (2023) -
3
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - (2022) -
4 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) جلد 22 شماره 1 (1401) 33-52
5 توسعه و سرمایه 11 (1400) 41-55
6 پژوهش های مدیریت عمومی (1389) ،
7 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) (1383) ،
8 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) (1383) ،