مشخصات پژوهش

خانه /بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن ...
عنوان بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی سولفید و میعانات گازی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده استفاده هم زمان از میعانات گازی و روغن دی سولفید ترکیب نوظهوری شناخته می شود که توجه محققین را به خود معطوف نموده است. به کارگیری این مواد به تنهایی و یا به صورت ترکیب با هم مستلزم کسب اطلاعات دقیق آزمایشگاهی از خواص فیزیکی- شیمیایی حالت خالص و حالت ترکیبی است. روغن دی سولفید به عنوان یک محصول جانبی و دورریز در فرآیند شیرینی سازی گاز تولید می شود که شامل تعداد زیادی ترکیب دی سولفیدی است. میعانات گازی در دما و فشار محیط در حالت مایع است و یک ماده صنعتی با ارزش افزوده بالا محسوب می گردد. افزودن میعانات گازی به روغن دی سولفید ممکن است خواص این ماده را بهبود ببخشد و کاربردهای نوین روغن دی سولفید را تقویت کند. در این پژوهش، ترکیبات مختلف این دو ماده از 0 تا 100 درصد حجمی روغن دی سولفید مورد آزمون های ضریب شکست، کشش سطحی، رئولوژی، سنجش میزان نمک و گرمای احتراق قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضریب شکست این دو ماده با افزایش درصد حجمی میعانات گازی از 5215/1 تا 4277/1 در شرایط محیطی به صورت خطی کاهش یافت. مقدار کشش سطحی نیز به ترتیب از 6/30 تا mN/m 9/19 اما با دقت خوبی به صورت یک تابع درجه 2 نزولی بود. داده های رئولوژی مشخص کرد که ترکیبات مختلف این دو ماده رفتار سیال نیوتنی داشته و گرانروی مخلوط با افزودن روغن دی سولفید از 54/0 تا mPa.s 69/0 در دمای استاندارد C° 5/15 افزایش یافت. غلظت نمک موجود در میعانات گازی و روغن دی سولفید خالص به ترتیب 096/26 و g/m3 265/30 به دست آمد. گرمای احتراق روغن دی سولفید نیز تقریبا 60 % گرمای احتراق میعانات گازی بود که نشان از افت کیفیت احتراق میعانات گازی در صورت افزودن روغن دی سولفید می باشد.
پژوهشگران سیدعلی جعفری (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، محمد محمدی باغملایی (نفر سوم)، شهریار عصفوری (نفر چهارم)، عاطفه نوشادی (نفر پنجم)، فریده عبداللهی (نفر ششم به بعد)