محمدامین کهن مو

خانه /محمدامین کهن مو
محمدامين كهن مو
نام و نام خانوادگی محمدامین کهن مو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / زراعت
وبسایت
پست الکترونیک