محمد هدایت

خانه /محمد هدایت
محمد هدايت
نام و نام خانوادگی محمد هدایت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 49 (2021) 1-12
2 تولیدات گیاهی 1 (1399) 12
3 پژوهش های بذر ایران اول -سال هفتم (1399) 165-179
4 به زراعی کشاورزی (1399) ،
5 بیوتکنولوژی کشاورزی (1397) 1،17
6 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی (1397) 75،83
7 پژوهشهای گیاهی (1396) ،
8 تولیدات گیاهی (1396) 103،113
9 علوم و فنون باغبانی ایران (1396) 195،208
10 علوم و فنون باغبانی ایران (1396) 195208
11 آب و فاضلاب (1395) 57،66
12 آب و فاضلاب (1395) 57،66
13
Horticulture Environment and Biotechnology 50 (2009) 347-351
14
Horticulture Environment and Biotechnology (2009) 258،261