احمد آذری

خانه /احمد آذری
احمد آذري
نام و نام خانوادگی احمد آذری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INDIAN JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS AND RESOURCES 13 (2022) 565-573
2
ChemBioEng Reviews 10 (1) (2022) 1-17
3
Sustainability 14 (2022) 6559
4
Advances in Materials Science and Engineering 2022 (2022) 1-16
5
Environmental Progress & Sustainable Energy 1 (2021) e13777
6
Sustainability 13 (2021) 8046
7
Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (2020) 104537-...
8
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 114 (2020) 142-152
9
Journal of Environmental Chemical Engineering (2020) 1،19
10
Separation Science and Technology (2020) 1،13
11
Journal of Environmental Chemical Engineering (2020) 103598،103565
12
APPLIED THERMAL ENGINEERING (2020) ،
13
Journal of Environmental Chemical Engineering (2020) 1،8
14 روشهای عددی در مهندسی (1398) 63،79
15
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology (2019) 63،81
16
JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER (2019) 1،12
17
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING (2019) 318،331
18
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING (2019) 318،331
19
Petroleum and Coal (2019) 190،204
20 شیمی و مهندسی شیمی ایران (1397) 141،156
21 مهندسی مکانیک امیرکبیر (1397) 525،532
22
Desalination and Water Treatment (2018) 308،318
23
International Journal of Greenhouse Gas Control (2018) 60،71
24 شیمی و مهندسی شیمی ایران (1396) 115،124
25
ChemBioEng Reviews (2017) 37،59
26
International Journal of Greenhouse Gas Control (2016) 81،93
27
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology (2015) 43،56
28
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (2015) 71،82
29
Journal of Central South University (2015) 1141،1145
30
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (2015) 31،39
31
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (2015) 1،17
32
BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING (2014) 469،481
33
Journal of Central South University (2013) 3582،3588
34
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING (2013) 1082،1088
35
JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER (2013) 170،173