روح اله فاتحی

خانه /روح اله فاتحی
روح اله فاتحي
نام و نام خانوادگی روح اله فاتحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 دانشگاه خلیج فارس
(1402)
2 دانشگاه خلیج فارس
(1401)
3 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
4 دانشگاه خلیج فارس
(1400)
5 دانشگاه خلیج فارس
(1399)
6 دانشگاه خلیج فارس
(1399)
7 دانشگاه خلیج فارس
(1398)
8 دانشگاه خلیج فارس
(1398)
9 دانشگاه خلیج فارس
(1396)
10 دانشگاه خلیج فارس
(1396)
11 دانشگاه خلیج فارس
(1396)
12 دانشگاه خلیج فارس
(1395)
13 دانشگاه خلیج فارس
(1393)