سید حامد معراجی

خانه /سید حامد معراجی
سيد حامد معراجي
نام و نام خانوادگی سید حامد معراجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering 48 (2024) 1-11
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 222 (2024) 125168
3
Journal of Hydraulic Structures 9 (2023) 1-13
4
WATER RESOURCES MANAGEMENT 23 (2023) 1-15
5
HELIYON 9 (2023) e14488-...
6 دریا فنون دوره 9 - شماره 3 (1401) 71-82
7 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 50 (1400) 61-71
8 مهندسی عمران شریف 35.2 (1398) 15-25
9 مهندسی عمران مدرس (1398) ،
10 مهندسی حمل و نقل (1397) ،
11 مهندسی عمران شریف (1397) ،
12
Journal of Hydraulic Structures (2018) 55،74
13
International Journal of Pavement Engineering (2018) 1،15
14 مهندسی عمران مدرس (1396) 229،239
15 مهندسی عمران شریف (1396) 61،70
16 تحقیقات آب و خاک ایران (1395) 307317
17 تحقیقات آب و خاک ایران (1395) ،
18 هیدروژئولوژی (1395) ،
19 مهندسی عمران مدرس (1395) 231،242
20
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS (2013) 422،445
21 محیط شناسی (1391) 71،82
22
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING (2012) 869،879
23
JOURNAL OF OFFSHORE MECHANICS AND ARCTIC ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME (2012) 1،10
24
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT (2010) 327،335
25
Scientia Iranica (2009) 50،57
26 هیدرولیک (1387) ،
27 نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (1387) 41،53