سعید فرزین

خانه /سعید فرزین
نام و نام خانوادگی سعید فرزین
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه سمنان
تحصیلات دکترای تخصصی / -
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سعید فرزین یوسف حسن زاده روح اله فاتحی 1392/11/15