زهره خسروی لقب

خانه /زهره خسروی لقب
نام و نام خانوادگی زهره خسروی لقب
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت منابع انسانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهاردهین کنفرانس بین المللی مدیریت - 01 آذر 1395
2 چهاردهین کنفرانس بین المللی مدیریت - 01 آذر 1395
3 چهاردهین کنفرانس بین المللی مدیریت - 01 آذر 1395
4 پنجمین همایش ملی علوم مدیریت نوین - 01 شهریور 1395
5 سومین همایش علوم مدیریت نوین - 13 شهریور 1393
6 اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری - 18 اسفند 1392
7 دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین - 14 شهریور 1392
8 دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین - 14 شهریور 1392