محمد منصوری مقدم

خانه /محمد منصوری مقدم
محمد منصوري مقدم
نام و نام خانوادگی محمد منصوری مقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه تاریخ
تحصیلات دکترای تخصصی / روابط بین الملل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سید احمد خالد شریفی حسن الهیاری محمد منصوری مقدم 1402/12/20
2 علیرضا لیراوی حبیب اله سعیدی نیا محمد منصوری مقدم 1402/11/07
3 عبدالرسول زارعی حمید اسدپور حبیب اله سعیدی نیا 1402/09/22
4 فاطمه یگانه محمد منصوری مقدم حسن الهیاری 1402/07/15
5 شیوا عبدی حبیب اله سعیدی نیا محمد منصوری مقدم 1402/03/01
6 زهرا ارتفاعی محمد منصوری مقدم محمدرضا قلی زاده 1401/12/16
7 فاطمه شهاب زاده محمدرضا قلی زاده محمد منصوری مقدم 1401/11/30
8 کوثر راهنما محمد منصوری مقدم حمیدرضا پیغمبری 1401/07/25
9 رضا زمانی محمد منصوری مقدم حبیب اله سعیدی نیا 1401/07/25
10 عبدالله آریا علی رسولی محمد منصوری مقدم 1401/06/30
11 ستاره وثوقی علی رسولی محمد منصوری مقدم 1401/06/30
12 رقیه عباسی حسن الهیاری محمد منصوری مقدم 1401/06/27
13 زهرا بهمیاری محمد منصوری مقدم حسن الهیاری 1401/03/17
14 رقیه پاشوی حبیب اله سعیدی نیا محمد منصوری مقدم 1400/11/20
15 وثیق احمدقیس محمد منصوری مقدم محمدرضا قلی زاده 1400/05/30
16 بحرانی فرد محمدعلی حمید اسدپور محمد منصوری مقدم 1400/05/03
17 نجفی یاسمن حمید اسدپور محمد منصوری مقدم 1400/05/03
18 هوشنگ خلیلی محمدرضا قلی زاده محمد منصوری مقدم 1399/10/21
19 حاتمی فاطمه حبیب اله سعیدی نیا محمد منصوری مقدم 1398/11/21
20 هیجانی زادگان حسین محمد منصوری مقدم محمدرضا قلی زاده 1398/11/20
21 زینب زمردین علی رسولی حبیب اله سعیدی نیا 1398/11/15
22 امید دادخواه تهرانی حمید اسدپور محمد منصوری مقدم 1398/10/24
23 لطیفه خوش نیت محمد منصوری مقدم محمدرضا قلی زاده 1397/11/30
24 غلامرضا گلستانی پور حبیب اله سعیدی نیا محمد منصوری مقدم 1397/11/29
25 فاطمه کیانی نژاد محمد منصوری مقدم حمید اسدپور 1397/11/27
26 عباس رایان پور حمید اسدپور محمدرضا قلی زاده 1397/11/09
27 هاجر خلیفه حبیب اله سعیدی نیا محمد منصوری مقدم 1397/11/08
28 عباس قاسمی علی رسولی محمد منصوری مقدم 1396/11/28
29 غلامرضا پرتو حمید اسدپور محمد منصوری مقدم 1396/11/15
30 سالار احمدی مهربان حمید اسدپور محمدرضا قلی زاده 1396/04/10
31 سالار احمدی مهربان حمید اسدپور محمدرضا قلی زاده 1396/04/10
32 خلفات فاطمه حبیب اله سعیدی نیا محمد منصوری مقدم 1394/11/12
33 فاطمه حسینی حمید اسدپور محمد منصوری مقدم 1394/11/12