محمد منصوری مقدم

خانه /محمد منصوری مقدم
محمد منصوري مقدم
نام و نام خانوادگی محمد منصوری مقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه تاریخ
تحصیلات دکترای تخصصی / روابط بین الملل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام مقالات آماده انتشار (1403) 0-0
2 پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره 5، شماره پیاپی 9 (1402) 140 - 156
3 تاریخ روابط خارجی سال بیست و سوم، شماره 89، زمستان 1400 (1401) 121 - 138
4 پژوهش های تاریخی سال پنجاه و هفت ، دوره جدید، سال سیزده شماره چهارم (1400) 93-114
5 پژوهشنامه تاریخ اسلام شماره 38 - تابستان 1399 (1400) 109 - 128
6 مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره 3، شماره 7، بهار 1400 (1400) 147 - 167
7 سیاست (1393) ،
8 مجلس و راهبرد سال نوزدهم، شماره 72، زمستان 1391 (1392) 77 - 99
9 روابط خارجی (1392) 133،168