غلامرضا عبدی

خانه /غلامرضا عبدی
نام و نام خانوادگی غلامرضا عبدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / پژوهشکده خلیج فارس / گروه زیست فناوری
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Water Process Engineering 6 (2024) 105259
2
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 926 (2024) 171862
3 علوم باغبانی 37 (1402) 1013-1027
4 علوم و فنون باغبانی ایران 24 (1402) 403-418
5
Journal of Agriculture and Food Research 15 (2024) 100962
6
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 219 (2023) 105633
7
CURRENT PLANT BIOLOGY 35 (2023) 100308
8
Journal of Agriculture and Food Research 14 (2023) 133906
9
Applied Food Research 3 (2023) 100360
10
Applied Nanoscience - (2023) -
11
APPLIED SCIENCES-BASEL 13 (2023) 9947
12
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION 42 (2023) 5396-5416
13
PLANTS-BASEL 12 (2023) 3102
14
Genes 14 (2023) 1484
15
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 10 (2023) 301-317
16
TALANTA 265 (2023) 124894-...
17
SEPARATIONS 10 (2023) 334
18
Scientific Reports 13 (2023) 7468
19
Scientific Reports 13 (2023) 6858
20
Biomass Conversion and Biorefinery چاپ آنلاین در اول مارس 2023 (2023) چاپ آنلاین در اول ما
21
CHEMOSPHERE 318 (2023) 138001-...
22
Journal of Food Measurement and Characterization 17 (2023) 2782-2791
23
Scientific Reports 1275 (2023) 1275
24
CHEMOSPHERE 316 (2023) 137851-...
25
BIOMEDICINES 11 (2023) 162
26
FRONTIERS IN MARINE SCIENCE 1 (2022) 14
27
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 174 (2022) e13832
28
SEPARATIONS 9 (2022) 282
29
PLANT GROWTH REGULATION 99 (2022) 25-34
30
Open Life Sciences 17 (2022) 1075-1093
31
Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials 283 (2022) 115853
32 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 18 (1401) 23
33
PLANTS-BASEL 11 (2022) 1620
34
JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY p.e14185. (2022) p.e14185.
35
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 172 (2022) 56-69
36
International Journal of Molecular Sciences 22 (2021) 9353
37
Sustainability 13 (2021) 9240
38
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 49 (2021) 1-12
39
Folia Oecologica 48 (2021) 00
40 زیست شناسی دریا 12 (1399) 107-115
41
Folia Oecologica 47 (2020) 45-51
42
Advances in Horticultural Science (2020) 81،91
43
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (2019) 0000،0000
44
Journal of Essential Oil Bearing Plants (2019) 0،0
45
Advances in Horticultural Science (2019) 179،185
46 علوم باغبانی ایران (1397) 715،727
47
PLoS One (2018) 1،12
48
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research (2018) ،
49
Food Analytical Methods (2016) 1928،1938
50
Food Analytical Methods (2016) 1928،
51
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 61 (28) (2013) 6832-6840
52
Horticulture Environment and Biotechnology 51 (2010) 15-166
53
journal of biological and environmental sciences 4 (2010) 43-50
54
Horticulture Environment and Biotechnology 50 (2009) 347-351
55
Horticulture Environment and Biotechnology (2009) 258،261