شبنم یوسفی

خانه /شبنم یوسفی
نام و نام خانوادگی شبنم یوسفی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوریهای بومی ایران - 30 دی 1398
2 ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوریهای بومی ایران - 30 دی 1398