20 مرداد 1401
علي خضري

علی خضری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 07731222100
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
عبدالعزیز حمادی، رسول بلاوی، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1401) مظاهر الفضاء السینوغرافی فی شعر علی کنعان مجلة اللغة العربیة و آدابها: 0; 0
2
فاطمه بوعذار، علی خضری (1401) تمظھرات صورة أطفال الحرب فی شعر قاسم سعودی "دیوان الصعود علی ظھر أبی أنموذجا" العلوم الانسانیة: 33; 153-164
3
عیدان جلالی، رسول بلاوی، علی خضری (1401) دراسة روایة أهل الحمیدیة لنجیب الکیلانی علی ضوء منهج البنیویة التکوینیة لغولدمان بحوث فی اللغة العربیة: 1; 1
4
خلیل حمداوی، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1400) دراسة سوسیو نقدیة لروایة "ناقةُ صالحة" لــسعود السنعوسی وفقاً للمنهج البنیوی التکوینی مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: 1; 1-23
5
صادق البوغبیش، علی خضری، رسول بلاوی (1400) ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها فی شعر عبدالرزاق الربیعی لسان مبین: 1; 25-44
6
خبیر الهام ، علی خضری، رسول بلاوی (1400) درسة صور المفردات القرآنیة وفقا لتقنیات فن التصویر مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: 64; 303-318
7
توفیق رضاپور محیسنی ، علی خضری (1400) التثاقف النصی فی روایة العصفوریة لغازی القصیبی الاثر: 18; 48-64
8
ابراهیم کنعانی، محمدجواد پورعابد، علی خضری (1400) دراسة ملامح المقاومة فی أشعار قاسم الوالی مجلة العلوم الانسانیة: جلد 5شماره2; 89-122
9
مینا غانمی اصل عربی ، علی خضری، رسول بلاوی (1400) فاعلیة البرنامج الأدنوی فی القصص القصیرة جدًّا (مجموعة "فقاقیع" أنموذجًا) دراسات فی اللغة العربیة و آدابها: 1; 1-24
10
طرفی علیوی حسین ، علی خضری، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1400) التمثّلات المیتاشخصیة للمبنى المیتاسردی فی روایة "طقس" لأمیر تاج السر مجلة اللغة العربیة و آدابها: 1; 1-24
11
طرفی علیوی حسین ، علی اصغر قهرمانی مقبل، علی خضری (1400) الإنتلجینسیا الإیرانیة - العراقیة فی روایة «خالی العزیز نابلیون» لإیرج بزشکزاد وروایة «بابا سارتر» لعلی بدر (دراسة مقارنة) کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی): 3; 85-101
12
علی خضری، رسول بلاوی، آمنه آبگون (1400) الموتیف ودلالاته فی شعر الشاعر العراقی عدنان الصائغ (موتیف النافذة نموذجاً) الباحث: 13; 286-307
13
14
, Rasoul Balavi, Ali Khezri (2021) Feminist critic of the novels "The daughters of Riyath" by Rejaosaneh and "we get used to" by Zoaya Pirzad Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji: 1; 192-215
15
فریده سلامت نیا، علی خضری، طرفی علیوی حسین (1400) تجلّیات النظرة النسویة والتطلّعات الفکریة فی لغة فروغ فرخزاد الباحث: 13; 71-88
16
زینب دریانورد، علی خضری، رسول بلاوی (1400) آلیات الربط السینمائی فی اشعار ورود الموسوی (دیوان وَشْم عَقارب نموذجاً) ادب عربی: 2; 25-45
17
معرفاوی سمانه ، علی خضری، رسول بلاوی (1400) ثُنائیة "التفاؤل والتشاؤم" فی شعر محمد حسین آل یاسین الاثر: 18; 46-58
18
زینب دریانورد، علی خضری (1400) توظیف اللقطة السینمائیّة فی شعر علی کنعان "دیوان غُیوم الخَشْخاش أنموذجًا" مجلة اللغة العربیة و آدابها: 17; 273-292
19
زینب دریانورد، رسول بلاوی، علی خضری (1400) الوظائف الدلالیة للتولیف التکراری فی شعر عدنان الصائغ الأکادیمی: 3; 233-254
20
معصومه حاجی زاده ، رسول بلاوی، علی خضری (1400) بازتاب فرهنگ و ادب فارسی در شعر محمود سامی البارودی کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی): 1; 25-41
21
علی خضری (1400) ملامح الوجودیة وتمظهراتها فی شعر بدر شاکر السیاب العلوم الانسانیة: 32; 41-51
22
طرفی علیوی حسین ، علی خضری، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1399) مستویات النصّ المیتاسردی عند أمیر تاج السر (روایة "صائد الیرقات" وروایة "طقس" نموذجاً) ادب عربی: 1; 1-23
23
24
علی خضری (1399) تمظهرات المرأة وحقوقها فی شعر معروف الرصافی التواصلیة: 1; 249-276
25
عیدان جلالی، رسول بلاوی، علی خضری (1399) تجلیات السخریة وحقولها الدلالیة فی شعر حمید الحریزی التواصلیة: 6; 277-308
26
زهره بهروزی، ناصر زارع، علی خضری (1399) تجلیات "القمر" وحقوله الدلالیّة فی شعر عبدالوهاب البیاتی التواصلیة: 6; 309-344
27
علی عندلیب، خداداد بحری، علی خضری (1399) قراءة سوسیولوجیة للبنیة الحکمیة فی قصیدة "المواکب" لجبران خلیل جبران مجلة العلوم الانسانیة: 7; 1407-1424
28
فروزان کمالی آمنه ، علی خضری (1399) سبک شناسی لایۀ ترکیبی و بلاغی مناجات منظوم امام علی(ع) الهیات تطبیقی: دوره 11- شماره23; 181-194
29
احمد عادل ساکی، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی، علی خضری (1399) تقنیة الحُلم وتحفیزها اللغویّ فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون لسان مبین: 1; 1-16
30
علی خضری (1399) اندیشه های ضد استعماری در شعر احمد سحنون پژوهشنامه ادب غنایی: ; 65،84
31
عذراء دریس، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1399) استدعاء التراث التاریخی وآلیاته فی شعر نجاح إبراهیم آفاق الحضاره الاسلامیه: ; 81،104
32
زهره بهروزی، رسول بلاوی، علی خضری (1399) تحلیل کاربست فعل حرکتی «أنزل» در قرآن بر مبنای نظری زبان شناختی تالمی پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 1،23
33
احمد عادل ساکی ، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی، علی خضری (1399) تکنیک مونتاژ در رمانهای سنان أنطون براساس نظریات سرگئی آیزنشتاین (مطالعه ی موردی به رمان «إعجام») ادب عربی: ; ،
34
محسن مصلی نژاد ، علی خضری، مسلم زمانی (1398) بررسی عناصر روایی رمان الوداع نوشت نبیل فاروق ابحاث میسان: ; ،
35
عذراء دریس، علی خضری (1398) توظیف الشخصیات الأسطوریة ودلالاتها فی أشعار نجاح إبراهیم حولیات جامعة قالمة: ; 32،48
36
37
رسول بلاوی، علی خضری، خلیل حمداوی (1398) تحلیل پراگماتیسمی فابل های احمد مطر لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة: ; 447460
38
39
عذرا دریس، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1398) فراخوانی شخصیتهای سنتی دینی در شعر نجاح ابراهیم مجلة التراث العلمی العربی: ; 225252
40
علی خضری (1398) بررسی تحول معنایی واژ باب در قرآن کریم مجلة البحوث و الدراسات الاسلامیة: ; 65،86
41
علی خضری (1398) سبک شناسی قصید نهج البرده در مدح پیامبر سرود هاشم الرفاعی مجلة اللغة العربیة و آدابها: ; 135159
42
زهره بهروزی، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1398) بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در سور بقره پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 83111
43
44
زهرا هاشمی تزنگی ، علی خضری، خداداد بحری (1398) نقد روانکاوی شخصیت اصلی رمان رقصة الجدیلة والنهر با تکیه بر نظریة سطوح شخصیت فروید لسان مبین: ; 85،99
45
زهره بهروزی، علی خضری (1398) البنیة الإیقاعیّة وتأثیرها الدلالیّ فی قصیدة الموجة الحمراء لسلیمان العیسی الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه: ; 23،40
46
47
زینب دریانورد، رسول بلاوی، علی خضری (1397) البنیة السینمائیة فی شعر عدنان الصائغ مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة: ; 790،800
48
علی خضری (1397) جلوه های ادبیات پایداری در شعر شاعر فلسطینی یوسف الخطیب اللغة العربیة و آدابها: ; 85110
49
علی خضری، خداداد بحری، لیلا یادگاری (1397) بازتاب چشم و دلالت های معنایی آن در رمان زقاق المدق اثر نجیب محفوظ الباحث: ; 63،78
50
51
علی خضری، آمنه فروزان کمالی (1397) ساختار موسیقایی مناجات امام علی (ع) در مسجد کوفه علوم حدیث: ; 124،143
52
علی خضری (1397) بررسی تعهد ادبی در شعر هاشم الرفاعی پژوهشنامه ادب غنایی: ; 29،46
53
علی خضری، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1397) توظیف الألوان وافرازاتها الدلالیة فی شعر عبدالرحیم محمود لسان مبین: ; 51،70
54
علی خضری (1397) نگرشی بر فخریات امام علی(ع) در نهج البلاغه (اسباب و انگیزه ها) پژوهشنامه نهج البلاغه: ; 89،104
55
علی خضری، حسین سلیمی، علی جوهری، محسن مصلی نژاد (1396) عناصر گفتمان روایی در رمان الوداع نوشت نبیل فاروق اللغة العربیة و آدابها: ; ،
56
علی خضری، رسول بلاوی، صغری بیاد (1396) Investigating the Phonetic Structure of Tufq Zayys Poem: the Case Study of Hun Bqn Ode بحوث فی اللغة العربیة: ; 37،52
57
علی خضری، عباس محدثی نژاد (1396) جلوه های برجسته سازی در نامة 45 نهج البلاغه پژوهشنامه نهج البلاغه: ; ،
58
علی خضری، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، زهره بهروزی (1396) أسلوب الاستفهام وتأثیره فی شعر سمیح القاسم المقاوم «دیوان شخص غیر مرغوب فیه نموذجاً» بحوث فی اللغة العربیة: ; ،
59
علیرضا شیخیانی، محمدجواد پورعابد، علی خضری (1396) دراسة الإیقاع الداخلی فی القصیدة الجداریة لمحمود درویش (دراسة دلالیة) مجلة اللغة العربیة و آدابها: ; ،
60
علی خضری، رسول بلاوی، خلیل حمداوی (1396) Study of Abd al-Sada al-Basri s poems due to the sociology of literature مجلة اللغة العربیة و آدابها: ; ،
61
رسول بلاوی، علی خضری، معصومه حاجی زاده (1396) تأثیر زبان و فرهنگ فارسی در شعر محمود سامی البارودی کاوش نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی): ; ،
62
رسول بلاوی، علی خضری، مهتاب دهقان (1396) بازنمود کهن الگوهای یونگ در قصیده ی "سرود باران" بدر شاکر السیاب مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 89108
63
علی خضری، رسول بلاوی، صغری بیاد (1396) البنیة الصوتیّة فی شعر توفیق زیّاد (قصیدة هنا باقون نموذجاً) بحوث فی اللغة العربیة: ; 37،50
64
رسول بلاوی، علی خضری، علیرضا شیخیانی (1396) ریخت شناسی قصّه ی حضرت موسی(ع) در قرآن کریم براساس نظریه ی ولادیمیر پراپ پژوهشنامه معارف قرآنی: ; 161177
65
66
علی خضری، رسول بلاوی، هاجر زمانی (1395) Symbolism of Fire and Its Norm-Evading Implications in “Mihyar of Damascus, his Songs” by Adunis دراسات فی اللغه العربیه و آدابها: ; 21،36
67
علی خضری، رسول بلاوی، آمنه فروزان کمالی (1395) نگاهی سبک شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه های ساختار گرایی پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 87،114
68
علی خضری، رسول بلاوی، معصومه فتحی مقدم (1395) بررسی تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت: ; 149،166
69
70
علی خضری، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1395) لایه های سبک شناسی و تأثیر دلالتی آن بر قصیده أنشودة التحریر عبدالرحیم محمود مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; ،
71
علی خضری، رسول بلاوی، آمنه آبگون (1394) تجلّیات الغربة وظواهرها فی أشعار "عدنان الصائغ" دیوانا "تأبّط منفى" و"تکوینات" نموذجاً مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها: ; 1،18
72
علی خضری، رسول بلاوی، زهره بهروزی (1394) شخصیت پردازی در رمان "الشحاذ" نجیب محفوظ لسان مبین: ; 23،43
73
علی خضری، رسول بلاوی، زهره بهروزی (1394) شخصیت پردازی در رمان "الشحاذ" نجیب محفوظ لسان مبین: ; 23،43
74
علی خضری، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1394) Lasting effects in the poetry of Abdurraym mamd آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: ; 1،22
75
رسول بلاوی، علی خضری، آمنه آبگون (1394) The Aesthetics of the style of imagery creation in Adnan Al-Sayegh’s Poems دراسات فی اللغه العربیه و آدابها: ; 27،48
76
رسول بلاوی، مرضیه آباد، علی خضری (1393) Recalling the Charismatic Characters in The Poetry of Yahya Samavi مجلة مجمع اللغة العربیة الاردنی: ; 69،96
77
رسول بلاوی، علی خضری، مرضیه آباد (1393) Motif of Recalling the Charismatic Figures in the Poetry of Yahya Samavi ادب عربی: ; 51،70
78
علی خضری، رسول بلاوی، صدیقه انصاری (1393) عشق به وطن در اشعار «مهدی اخوان ثالث» و «احمد شوقی» مجله اللغه و الادب العربی: ; 93112
79
رسول بلاوی، علی خضری (1393) دراسة الظواهر الصوتیة للهجة العربیة الخوزستانیة فی ظل القراءات القرآنیة دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 105121
80
رسول بلاوی، علی خضری (1393) دراسة الظواهر الصوتیة للهجة العربیة الخوزستانیة فی ظل القراءات القرآنیة دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 105121
مقالات در همایش ها
1
جمال غافلی، رسول بلاوی، علی خضری (1400) کسب مهارت های درک متن ادبی معاصر (روش های تدریس و رویکردها) اولین همایش ملی آموزش ادبیات عربی معاصر در برنامه آموزشی دانشگاه ها؛ چالش ها و راهکارها، ایران¡ تهران
2
علی خضری (1395) بررسی تأثیر کلیله و دمنه بر ادبیات عربی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوز خلیج فارس
3
علی خضری (1395) نگرشی بر تهذیب اخلاق در کلیله و دمن ابن مقفّع میراث مشترک زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
4
علی خضری، نجمه ایزدی (1395) فراخوانی شخصیت های مقاومت در شعر محمود درویش میراث مشترک زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
5
علی خضری، رسول بلاوی، پروانه داشاب (1394) جلوه های ادبیات پایداری در شعر ابراهیم نصرالله مطالعه موردی دیوان «نعمان یستِردُّ لونه» همایش ملی ادب مقاومت و هنر
6
علی خضری (1394) جلوه هایی از تأثیر قرآن کریم بر اشعار امام خمینی(ره) همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی(س)
7
8
علی خضری (1394) بازتاب نهج البلاغه در شعر ناصر خسرو همایش ملی هزار ناصر خسرو قبادیانی
9
علی خضری (1393) فرهنگ ایران زمین در کتاب «المحاسن و الأضداد» جاحظ اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق
10
علی خضری، آمنه آبگون (1393) بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر "نادر نادرپور" و "عدنان الصّائغ" اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران وعراق
11
علی خضری (1393) بازتاب قرآن و حدیث در شعر حافظ ابراهیم همایش ملی بینامتنیت(تناص)
12
علی خضری (1393) بینامتنیت قرآنی و روایی در شعر خلیل مطران همایش ملی بینامتنیت(تناص)
13
علی خضری (1393) جلوه هایی از بینامتنیت قرآنی در نهج البلاغه همایش ملی بینامتنیت (تناص)
14
علی خضری، لیلا یادگاری (1393) بینامتنی قرآنی در زیارت حضرت رسول (ص) همایش ملی بینامتنیت (تناص)
15
علی خضری، معصومه حاجی زاده (1393) بینامتنی قرآنی در شرح معلقات سبع زوزنی همایش ملی بینامتنیت(تناص)
16
علی خضری، آمنه آبگون (1393) بینامتنیت قرآنی در کتاب "العبرات" منفلوطی همایش ملی بینامتنیت (تناص)
17
علی خضری، معصومه فتحی مقدم (1393) شعر جاهلی در اشعار جواهری همایش ملی بینامتنیت(تناص)
18
علی خضری، رسول بلاوی (1393) نگرشی بر سبک ابن مقفّع در ترجمه کلیله و دمنه همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی
19
علی خضری، معصومه فتحی مقدم (1393) نقد اجتماعی رمان ریح الجنوب از ابن هدوقه ادبیات معاصر الجزایر
20
محمد پرویز، رسول بلاوی، علی خضری (1392) تأثیر نظم آهنگ واژگان قرآن کریم بر القای معانی دومین همایش ملی اعجاز قرآن
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
عبدالعزیز حمادی، رسول بلاوی، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1401) مظاهر الفضاء السینوغرافی فی شعر علی کنعان
2
احمدی امنه ، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1400) نقد جامعه شناختی رمان «عشر صلوات للجسد» اثر وفاء عبدالرزاق
3
معرفاوی سمانه ، علی خضری، رسول بلاوی (1400) الثنائیات الضدیة فی شعر محمد حسین آل یاسین
4
ربیعی نژاد ملیحه ، ناصر زارع، علی خضری (1400) ساختار توازن و جلوه های آن در اشعار نزار قبّانی
5
طرفی علیوی حسین ، علی خضری، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد (1400) المیتاسرد: أنواعه؛ وظائفه؛ وتمثّلاته البنائیة فی روایات أمیر تاج السرّ
6
احمد عادل ساکی، محمدجواد پورعابد، رسول بلاوی، علی خضری (1400) تکنیکها و جلوه های سبکی جریان سیال ذهن در رمان های سنان أنطون
7
خبیر الهام ، علی خضری، رسول بلاوی (1400) واکاوی شگردهای عکاسی در قرآن کریم
8
موسوی منصوره، ناصر زارع، علی خضری (1399) سبک شناسی اشعار سیاسی حافظ ابراهیم
9
ابراهیم کنعانی، محمدجواد پورعابد، علی خضری (1399) بررسی جلوه های مقاومت در اشعار قاسم والی
10
عذراء دریس، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1399) فراخوانی شخصیت های سنتی و دلالت های آن در شعر نجاح ابراهیم
11
12
13
فاطمه تیموری، علی خضری، خداداد بحری (1397) بررسی مضامین حبسیات علی عصافره
14
زینب دریانورد، رسول بلاوی، الهه توکل، علی خضری (1397) ساختار سینمایی در اشعار عدنان الصائغ
15
عباس محدثی نژاد ، علی خضری، خداداد بحری (1396) زیباشناسی نامه های نهج البلاغه بر اساس نقد فرمالیستی
16
حمید منیژه، علی خضری، مسلم زمانی (1396) بررسی جلوه های نوستالژی در اشعار فاروق جویده
17
محسن مصلی نژاد ، علی خضری، مسلم زمانی (1396) عناصر داستان در مجموعه نهایی (رجل المستحیل)، نوشته ی نبیل فاروق
18
سهیلی نژاد فاطمه ، علی خضری، محمدجواد پورعابد (1395) بازتاب وطن در شعر علی محمود طه
19
20
آمنه آبگون، علی خضری، رسول بلاوی (1394) الغُربةُ وَالحَنین فِی شِعْر عَدْنان الصائِغ
کتاب
1
علی خضری (1398) اگر جدایی نمی افتاد شابک:978-622-7076-21-9
2
علی خضری، زهره بهروزی (1398) نشانی ام چشمان توست شابک:978-622-7076-10-3
3
علی خضری، هاجر زمانی (1396) رؤیاهایی در صف انتظار شابک:978-600-97644-8-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!