گروه مدیریت صنعتی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت صنعتی

نام:  هادي بالوئي جام خانه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر – خيابان شهيد ماهيني – دانشگاه خليج فارس – دانشكده كسب و كار و اقتصاد – گروه مديريت صنعتي– كد پستي 7516913798
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  رضا جلالي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  غلامرضا جمالي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر- دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  خداكرم سليمي فرد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  رضا سياوشي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار و اقتصاد، گروه مديريت صنعتي
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  حميد شاهبندرزاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  احمد قربان پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر – خيابان شهيد ماهيني – دانشگاه خليج فارس – دانشكده كسب و كار و اقتصاد – گروه مديريت صنعتي– كد پستي 7516913798
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  محمدحسين كبگاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي