گروه مهندسی شیمی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شیمی

نام:  احمد آذري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~AAzari/
نام:  علي ايزدبخش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  اميرعباس ايزدپناه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  احمد جامه خورشيد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، بلوار شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس، دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  آرش خسروي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، دانشگاه خليج فارس، دانشكده نفت گاز و پتروشيمي، طبقه 2، 75169
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  امير رستمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  حسين رهيده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  ميكا سيلانپا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  محمدهاشم صدق كردار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  محسن عباسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  شهريار عصفوري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  وحيد مددي اورگاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده مهندسي نفت و گاز
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~Madadi/
نام:  مسعود مفرحي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  آزاده ميروكيلي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  سيدعبداللطيف هاشمي فرد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  .
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  علي يادگاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس، دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي