گروه مدیریت بازرگانی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت بازرگانی

نام:  ماني آرمان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر خيابان خليج فارس، دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار و اقتصاد- گروه مديريت بازرگاني كدپستي 7516913798
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~MArman/
نام:  حيدر احمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، خيابان خليج فارس، دانشگاه خليج فارس- دانشكده كسب و كار و اقتصاد- گروه مديريت بازرگاني
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  مجيد اسماعيل پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر – خيابان شهيد ماهيني – دانشگاه خليج فارس – دانشكده كسب و كار و اقتصاد – گروه مديريت بازرگاني – كد پستي 7516913798
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  منيژه بحريني زاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر- خيابان شهيد ماهيني- دانشگاه خليج فارس- دانشكده كسب و كار و اقتصاد- گروه مديريت بازرگاني
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  سيد يعقوب حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر، دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار و اقتصاد
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  فخريه حميديان پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  ابراهيم رجب پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  استان بوشهر، شهر بوشهر، دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار اقتصاد، گروه مديريت بازرگاني
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  عبدالمجيد مصلح
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر، دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار و اقتصاد
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  زعيمه نعمت الهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  شهربانو يدالهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر – خيابان خليج فارس-دانشگاه خليج فارس – دانشكده كسب و كار و اقتصاد – گروه مديريت بازرگاني – كد پستي 7516913798
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني