مشخصات پژوهش

خانه /کاربرد نانوذرات در انواع سنگ ...
عنوان کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ازدیاد برداشت، ترشوندگی، جنس سنگ، مخازن نفت وگاز، نانوذرات
چکیده در سال های اخیر با پیشرفت علم نانو، استفاده از نانوذرات در حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز، خصوصاً در ازدیاد برداشت از مخزن مورد توجه قرار گرفته است. عوامل مختلفی از جمله نوع سنگ مخزن و خصوصیات سازندی و زمین شناسی، ترشوندگی سطوح و توزیع سیالات درون مخزن در فرایند تولید بهینه از مخزن تأثیرگذار هستند. استفاده از نانوذرات یک روش نوین برای بهبود ترشوندگی سطح می باشد. تغییر ترشوندگی سنگ مخزن موجب افزایش نرخ تولید و کاهش اشباع باقی مانده سیال در محیط متخلخل می شود. سطح سنگ مخزن از کانی های زیادی با شیمی سطح و خواص جذب متفاوتی است که می توانند ترشوندگی سنگ را تحت تأثیر خود قرار دهند. در این پژوهش، پس از توضیح ترشوندگی، توانایی نانوذرات مختلف در تغییر ترشوندگی انواع سنگ های مختلف مخزنی از جمله کربناته و ماسه سنگی با هدف ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز مطالعه و بررسی شده است.
پژوهشگران عارفه نقی زاده ماهانی (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، شهریار عصفوری (نفر سوم)، روح اله فاتحی (نفر چهارم)