مشخصات پژوهش

خانه /مقایسه آزمایشگاهی تاثیر صفحات ...
عنوان مقایسه آزمایشگاهی تاثیر صفحات مستغرق بر توپوگرافی قوس توام با پایه پل منفرد
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در این مقاله کاربرد صفحات مستغرق و تاثیر آن بر تغییرات توپوگرافی بستر قوس علی الخصوص اطراف پایه ی پل مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام آزمایش ها از یک پایه ی استوانه ایی از جنس PVCبه قطر5 سانتی متر مستقر در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس 180 درجه ی تند با انحنای نسبی2 با ارتفاع 90 سانتی متر و عرض 100 سانتی متر استفاده گردید. طول مسیر مستقیم بالادست قوس 5/6 متر و طول مسیر مستقیم پایین دست 1/5 متر می باشد. در شرایط آب زلال با 97/0u_*/u_(*c) = آزمایشات انجام شد. جهت مدلسازی صفحات مستغرق از صفحاتی از جنس پلکسی گلاس با آرایش های مختلف با ضخامت معادل 20 درصد قطر پایه و طولی برابر 5/1 برابر قطر پایه با استغراق 75 درصد استفاده گردید. موقعیت قرارگیری مرکز صفحات به فاصله ی 7 برابر قطر پایه ازمرکز آن می باشد. آزمایشات برای صفحات مستغرق موازی با همپوشانی متفاوت به سمت ساحل داخلی و خارجی انجام گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که صفحاتی که به صورت موازی، با هم پوشانی 50 درصد و با زاویه ی 25 درجه پادساعتگرد با افق در جهت جریان، بهترین عملکرد در کنترل آبشستگی پایه پل داشته اند.
پژوهشگران محمد واقفی (نفر اول)، ندا صفری پور (نفر دوم)، الهام زارعی (نفر سوم)، امین محمودی (نفر چهارم)، سیدشاکر هاشمی (نفر پنجم)