مشخصات پژوهش

خانه /ارایه مدل مشارکت در وقف با ...
عنوان
ارایه مدل مشارکت در وقف با هدف ارتقای فرهنگ وقف
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
مشارکت در وقف، آگاهی بخشی، سرمایه اجتماعی، نیاز روانشناختی، سازمان های مردم نهاد، الگوی وقف
چکیده با گسترش فرهنگ وقف و مشارکت گسترده در این زمینه می توان نیازهای روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را تأمین کرد و مشکلات متعددی که در حوزه های رفاهی و سلامت و آموزش وجود دارد، برطرف کرد. هدف تحقیق حاضر تعیین برازندگی مدل رابطه بین آگاهی بخشی، سرمایه اجتماعی، نیازهای روانشناختی با مشارکت در وقف از طریق نقش میانجی الگوی وقف و فعالیت سازمانهای مردم نهاد است. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است و به صورت مدل معادلات ساختاری بکار برده می شود. جامعه تحقیق حاضر شامل کلیه مردم شهر بوشهر است. به دلیل شرایط کرونایی حاکم بر کشور و استان بوشهر جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به جمعیت زنان و مردان در سنین مختلف جوانی، بزرگسالی، میانسالی و سالمندی نمونه گیری صورت گرفت. البته انجام نمونه به صورت آنلاین بود. حجم نمونه بر اساس جدول کوکران 300 نفر تعیین شد. ابزار این تحقیق شامل مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی، پرسشنامه سرمایه اجتماعی، پرسشنامه مشارکت پذیری، پرسشنامه الگوی وقف، پرسشنامه آگاهی، پرسشنامه مشارکت در وقف و پرسشنامه مشارکت در فعالیتهای مردم نهاد بودند. نتایج تحقیق به روش مدل معادلات ساختاری نشان داد سرمایه های اجتماعی، آگاهی بخشی از وقف و نیازهای روانشناختی با الگوی وقف و فعالیت در سازمانهای مردم نهاد رابطه مستقیم دارد و همچنین الگوی وقف و فعالیت در سازمانهای مردم نهاد با مشارکت در وقف رابطه مستقیم دارد اما سرمایه های اجتماعی، آگاهی بخشی از وقف و نیازهای روانشناختی با مشارکت در وقف رابطه غیرمستقیم دارد. نتایج مدل نشان داد شاخص های مدل پیشنهادی از برازش قابل قبولی برخوردارند. به منظور برازندگی بهتر، مدل اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت. برخی مسیرها معنی دار نبود و در مدل اصلاحی این مسیرهای غیر معنادار حذف شدند. همچنین در مدل پیشنهادی واریانس خطای مربوط به متغیرها محاسبه نشده بود و در مدل اصلاح شده این خطاها محاسبه و شاخص های برازش، بهتر شدند. بر اساس نتایج تحقیق نتیجه می گیریم که سرمایه های اجتماعی و آگاهی بخشی از وقف نقش محوری در فعالیت های سازمان های مردم نهاد دارد و از این طریق مشارکت در وقف افزایش می یابد. در پایان پیشنهادات و محدودیت های تحقیق ارایه گردید.
پژوهشگران سید موسی گلستانه (نفر اول)، فاطمه حاجیانی (همکار)، صادق حکمتیان فرد (مشاور آماری)، مه ناز مهرآور (مشاور علمی)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1400-02-15
زمان خاتمه طرح 1401-06-12
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود