مشخصات پژوهش

خانه /تاثیر کلریدکلسیم، عصاره جلبک ...
عنوان تاثیر کلریدکلسیم، عصاره جلبک دریایی و عصاره زنیان بر عمر انبار مانی و ویژگی های کیفی میوه توت فرنگی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها آنتوسیانین، اسانس، پس از برداشت و پوسیدگی
چکیده زمینه:در سالهایاخیرمطالعات زیادیجهت بهبود خصوصیاتفیتوشیمیاییو افزایشعمر پس از برداشت محصوالتباغبانیبه ویژه محصوالت کوتاه عمر صورت گرفته،راهکارها و روشهایبسیاریبرایحفظ کیفیتمحصول و کاهش تلفات پسازبرداشتاستفاده میشود. در اینمیان،میوههایمثل توت فرنگیعالوه بر جنبهیتغذیهای،از ارزشداروییبسیارباالییبرخوردار بوده که توجه ویژه محققان پس از برداشت را میطلبد. هدف:با توجه به نگرانی فزایندهعموم مردم و دانشمندان علوم تغذیهدر مورد اثرات سوء مواد شیمیایینگهدارنده لزوم توجه بیشتربه استفاده ازموادطبیعیجهت نگهداریمحصوالت کشاورزیبیشاز پیشاحساس میگردد.بنابرایناین مطالعه بهمنظوربررسی اثر کلریدکلسیم،عصارهجلبکدریاییوعصارهزنیانبر افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیتمیوهتوتفرنگیرقمکاماروسادر طی12روز انبارداری طراحی و اجرا شده است. روششناسی:آزمایشفاکتوریلدرقالبطرحکاملتصادفیدرآزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس انجام شد.تیمار کردن شامل غوطهوری میوهها باکلریدکلسیم (0و5/0درصد)،عصارهجلبکاسپرولینادر دو غلظت (50 و100میلی لیتردر لیتر)وعصارهزنیاندر دو غلظت (500و1000میکرولیتردر لیتر)ومیوههایتیمارنشده(به عنوان شاهد)هر کدام به مدت2دقیقهبود.برخیخصوصیاتمیوهازجملهدرصدپوسیدگی،سفتی بافت میوه، ویتامین ث، مواد جامدمحلول(TSS،) اسیدیتهقابلتیتراسیون(TA)، آنتوسیانینوpHآب میوه درزمانهای0،4،8و12روزانبارداریاندازهگیریشد. یافتهها:براساس نتایج با گذشتزمانانبارداریصفاتیچونویتامین ث،TA، سفتی بافت،آنتوسیانین. کاهش ودرصد پوسیدگی، TSSوpHآب میوه روندی افزایشی داشتند.نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات ساده و متاقابل دو فاکتور ماده پوششیو زمان انبارمانی بر صفتهای چون درصدپوسیدگی،TSSوpH.در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد وبیشترینTAدر تیمارترکیبی زنیان1+ جلبک1+کلریدکلسیم(90/0میلیگرم در100گرم وزن تر میوه)،بیشتریناستحکاممربوط به روز چهارم انبارداری در تیمارهای ترکیبیزنیان2+ جلبک2+ کلرید کلسیم، زنیان2+ جلبک1و تیمار زنیان1+ جلبک2+ کلرید کلسیم حاصل شد کمترین سفتی بافت میوه نیز مربوط به تیمار شاهد در8و12روز انبارداری به میزان41/1و08/1کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بهدست آمد،بیشترین میزان ویتامین ث در تیمار50میلی لیتر در لیتر جلبک1/88گرم در100میلی لیتر آب میوه در روز چهارموبیشترین میزان انتوسیانین مربوط به غ
پژوهشگران ظهورالدین نوری (دانشجو)، محمد هدایت (استاد راهنما)، محمدامین کهن مو (استاد مشاور)، رحیم نیکخواه (استاد مشاور)