مشخصات پژوهش

خانه /یک روش عددی برای تحلیل داده ...
عنوان یک روش عددی برای تحلیل داده های تولید از یک مخزن گاز-میعانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها مخزن گاز-میعانی؛ مخزن چندلایه؛ تحلیل داده های تولید؛ روش عددی؛ مسأله معکوس
چکیده در این مقاله، یک روش بر مبنای شبیه سازی جریان دوفاز در مخزن گاز-میعانی با استفاده از مدل اصلاح شده نفت سیاه برای پیش بینی شعاع ریزش و گازدرجای یک مخزن گاز-میعانی چندلایه بر اساس داده های تولید ارائه شده است. در این روش، برای کاهش هزینه محاسبات، جریان در هر لایه مخزن، یک-بعدی و در راستای شعاع فرض می شود. به عنوان ورودی مسأله، دبی و فشار جریانی چاه برحسب زمان و خصوصیات سنگ و سیال مخزن و چاه تولیدی گرفته می شود. سپس برای یافتن شعاع ریزش و تغییرات فشار متوسط مخزن برحسب زمان، یک فرآیند سعی و خطایی طی می شود. مقایسه نتایج این روش با نتایج آزمون چاه، حاکی از دقت قابل قبول آن است.
پژوهشگران روح اله فاتحی (نفر اول)، احمد لک (نفر دوم)، رضا آذین (نفر سوم)، شهریار عصفوری (نفر چهارم)، محمدحسین حیدری سورشجانی (نفر پنجم)، شهاب گرامی (نفر ششم به بعد)