مشخصات پژوهش

خانه /تحلیل دادههای تولید در یکی از ...
عنوان تحلیل دادههای تولید در یکی از مخازن گاز میعانی ایران
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها مخزن گاز میعانی، تحلیل دادههای تولید، هیدروکربن درجا، منحنی نمونه، موازنه مواد
چکیده تکنیکهای تحلیل دادههای تولید جزء سادهترین و قابل اعتمادترین روشها برای تخمین پارامترهای مخزن و پیشبینی تولید میباشند. این روشها میتوانند تجربی و یا تحلیلی باشند که معمولاَ در کنار همدیگر و به صورت سیستماتیک بر روی دادهها اعمال میشوند. مخازن گاز میعانی به دلیل تشکیل میعانات در مخزن رفتار جریانی بسیار پیچیدهتری را نسبت به مخازن گاز خشک نشان میدهند. اینکه استفاده از روشهای تحلیلی توسعه داده شده برای مخازن گاز خشک، در مخازن گاز میعانی چه میزان خطا به همراه دارد. و شرایط مطلوب مخازن گاز میعانی که تحت آن بتوان این روشها را برای اینگونه مخازن با دقت قابل قبولی استفاده کرد چیست، تاکنون بطور دقیق تعیین نگردیده است. با وجود روشهای خاص مخازن گاز میعانی، دلیل بررسی روشهای تحلیلی مختص مخازن گاز خشک برای این نوع مخازن، سادگی کاربرد آنهاست که نسبت به روشهای مدرن ارجحیت دارند و یک دید کلی از رفتار مخزن فراهم میکنند. در این مقاله، دادههای تولید در مخازن گاز خشک و گاز میعانی با سه نمونه ترکیب سیال گاز میعانی رقیق، میانه و غنی توسط مدل مصنوعی در شبیهساز ترکیبی به دست آمده است. برای مقایسه جامعتر، تمامی روشهای در دسترس، مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آنها مقایسه شده است. همچنین اثر غنای سیال گاز میعانی در مدلهای مختلف بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که ترکیب و غنای سیال مهمترین عامل تأثیر گذار بر روند پیشبینی تولید مخزن است و با افزایش میزان غنای سیال مخزن، میزان انحراف مقدار تخمینی از روش گاز خشک نیز افزایش می یابد. به گونه ای که سیال گاز میعانی رقیق همخوانی بیشتری با روشهای مختص مخازن خشک دارد. مطابق نتایج به دست آمده در این کار، روشهای مختص مخازن گاز خشک تحت شرایط خاص ترکیب سیال برای تحلیل دادههای تولید مخازن گاز میعانی قابل استفاده است.
پژوهشگران فروزان صادقی (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، روح اله فاتحی (نفر سوم)، شهریار عصفوری (نفر چهارم)، شهاب گرامی (نفر پنجم)، محمدحسین حیدری سورشجانی (نفر ششم به بعد)