مشخصات پژوهش

خانه /پیش بینی محتوای آب گازهای ...
عنوان پیش بینی محتوای آب گازهای اسیدی در فرایند ذخیره سازی گاز در سفره های آب شور
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها سفره آب شور ، ذخیره سازی، قانون هنری، گاز اسیدی، گرمایش جهانی، محتوای آب
چکیده توسعه فناوری تزریق گازهای گلخانهای نقش مهمی به عنوان پاسخ به گرم شدن جهانی بازی میکند، در این رابطه جذب و ذخیرهسازی گاز- های اسیدی به تدریج تبدیل به یک مفهوم مهم درکنار گزینههای دیگر مانند استفاده در مقیاس برزگ از انرژی تجدیدشدنی، انرژی هستهای و بهبود بازدهی انرژی شد. اجرای این فناوری باعث عدم پرداخت مالیات مصوب پروتکلهای جهانی میشود و از لحا ظ اقتصادی مفید واقع 380 ) پیش K 50 و Mpa میشود. در این مطالعه محتوای آب گازهای اسیدی دفع شده به سازندهای آبده در دما و فشار سازند (معمولاً زیر برای مدل کردن فاز گاز اسیدی و از قانون هنری برای مدل کردن فاز آبی استفاده شده است. با SRK بینی شده است. از معادله حالت بررسی نتایج مدلسازی تطابق خوبی بین دادههای آزمایشگاهی با نتایج مدل مشاهده شد. متوسط انحراف مطلق برای محتوای آب 10 درصد نشان داده شد. / 8 و 92 /33، 8/73 ،3/ خالص، خالص و خالص و مخلوط ، و به ترتیب با کمتر از 32 این مدل برای بسیاری از سناریوهای دفع گازهای اسیدی در محدوده دمایی و فشاری دادههای آزمایشگاهی استفاده شده در این کار مناسب میباشد.
پژوهشگران حمیدرضا امیری (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، روح اله فاتحی (نفر سوم)، شهریار عصفوری (نفر چهارم)