مشخصات پژوهش

خانه /بررسی ازمایشگاهی اثر پارامتر ...
عنوان بررسی ازمایشگاهی اثر پارامتر زمان بر روی ابشستگی در قوس تند
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها قوس تند رودخانه، توپوگرافی بستر، زمان آزمایش، آبشستگی
چکیده در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی تغییرات بستر در قوس تند رودخانه پرداخته شده است. کانال مورد استفاده به عرض 1 متر و مسیر قوسی شکل با زاویه 180 درجه و انحنای نسبی 2 می باشد که در نتیجه در رده قوسهای تند قرار می گیرد و با بعضی از قسمتهای روزخانه کارون تطابق دارد. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که ناحیه اصلی ابشستگی در نیمه اول کانال هم از لحاظ عرضی و هم طولی قرار دارد که با افزایش 60 درصدی زمان آزمایش مساحت ناحیه آبشستگی حدودا 3 برابر می شود.
پژوهشگران محمد واقفی (نفر اول)، فرید صدیقی (نفر دوم)، مسعود موسایی (نفر سوم)، محمد جواد طبیب نژاد مطلق (نفر چهارم)، سید حامد معراجی (نفر پنجم)، سیدشاکر هاشمی (نفر ششم به بعد)، امین محمودی (نفر ششم به بعد)