مشخصات پژوهش

خانه /مطالعه آزمایشگاهی تراوایی ...
عنوان مطالعه آزمایشگاهی تراوایی نسبی سیستم گاز/ نفت و میزان بازیابی نفت
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها تراوایی نسبی، جابه جایی دینامیک، روش ناپایا، میزان بازیابی نفت، سیستم گاز/ نفت
چکیده نمودارهای تراوایی نسبی گاز و نفت پارامترهای ورودی مهمی برای شبیه سازی و مدل سازی فرایند تزریق گاز می باشند. تغییرات در تراوایی نسبی گاز و نفت تابعی از رفتار فازی سیالات، خواص فیزیکی آن ها و خواص محیط متخلخل می باشد. در این مقاله، تراوایی نسبی سیستم گاز/ نفت و میزان بازیابی سیستم ان-هگزان/ CO2 و ان-هپتان / CO2 تحت شرایط مختلف تراوایی محیط متخلخل و خواص فیزیکی نفت، اندازه گیری شده است. آزمایش های جابه جایی دینامیک در دستگاه سندپک استوانه ای شکل انجام شده است و نمودارهای تراوایی نسبی به روش ناپایا برای انواع مختلف سیال تعیین شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان دهنده تغییرات واضح تراوایی نسبی گاز و نفت و میزان بازیابی نفت با تغییر تراوایی محیط متخلخل، مقدار کشش بین سطحی سیستم سیال و خواص فیزیکی نفت می باشد. هر چه تراوایی محیط متخلخل بیشتر باشد، تراوایی نسبی گاز و نفت و میزان بازیابی نفت بیشتر است. هم چنین با کاهش کشش بین سطحی نمودارهای تراوایی نسبی گاز و نفت به خط راست نزدیک می شوند اگرچه نمودار تراوایی نسبی گاز بیشتر افزایش می یابد.
پژوهشگران زهره فرمانی (نفر اول)، رضا آذین (نفر دوم)، مهدی اسکروچی (نفر سوم)، روح اله فاتحی (نفر چهارم)